Basisopties bij vraagtypen

Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig

Hieronder vindt u een toelichting op alle basisinstellingen.

Toelichtingstekst

Deze tekst dient om uitleg over de vraag en/of de beoordeling te geven (zie rood omkaderde tekst). Het lettertype is standaard kleiner dan dat van de vraag.

Opmerking: De toelichtingstekst wordt NIET in rapportages getoond.

In een toelichtingstekst kunt u middels het RTE venster afbeeldingen opnemen. Ook kunt u het voor scripts gebruiken die alleen middels het pictogram Codeweergave op het RTE-venster zichtbaar kunnen worden gemaakt. Een voorbeeld van dit script vindt u hieronder:

<style type="text/css">
 .rt-container .rt-matrix-container table .rt-mtx-choice-has-open label + .rt-mtx-open-container {
  width: 100%;
 }

</style>

Zie verder bij het topic Lengte tekstveld van matrixvraag met één kolom vergroten.

Forceer antwoord (verplichte vraag)

Met deze instelling kunt u een vraag verplicht maken. Dit houdt dan in dat de enquêtedeelnemer deze vraag altijd moet beantwoorden, voordat hij/zij

 • met de volgende pagina met vragen verder kan gaan, of
 • de antwoorden kan versturen (indien de desbetreffende verplichte vraag zich aan het einde van de enquête bevindt).

Wanneer een deelnemer een verplichte vraag overslaat en de enquête wil vervolgen of de antwoorden wil versturen, dan verschijnt er een melding tegen een rode achtergrond die hem/haar erop attendeert de verplichte vraag alsnog te beantwoorden.

Forceer antwoord = Ja

 • Bij een enkelekeuzevraag moet de deelnemer slechts één antwoord selecteren.
 • Bij een meerkeuzevraag moet de deelnemer ten minste één antwoord selecteren. Wanneer de instelling Minimum en maximum is geactiveerd, moet de deelnemer zich aan de ingestelde minimum- en maximumwaarde houden. Bij een minimumwaarde van 2 dient de deelnemer bij het vullen van de desbetreffende enquête niet minder dan 2 antwoorden te selecteren.
 • Bij een matrixvraag moet de deelnemer in alle rijen slechts één antwoord selecteren, mits bij het vraagtype van de matrixvraag de optie Enkelekeuze is ingesteld. Wanneer hier de optie Meerkeuze is geactiveerd, dan moet hij/zij in alle rijen ten minste één antwoord selecteren. In dit geval kunnen er ook meer antwoorden per rij worden gekozen.

Indien u alle antwoorden instelt als verplicht, maar toch de deelnemer de mogelijkheid wil geven om een vraag over te slaan, dan kunt u dat eenvoudig met behulp van de optie N/A (Niet van toepassing) inrichten, zie de uitleg verderop in dit topic.

Antwoordopties randomiseren

Deze instelling zorgt ervoor dat alle antwoordopties bij een vraag in een willekeurige volgorde aan de deelnemer worden getoond. Dit houdt in dat de antwoordvolgorde van deelnemer tot deelnemer kan variëren. De deelnemer ziet echter zelf niet dat de antwoorden zijn gerandomiseerd.

Als het randomiseren is geactiveerd, kunt u eventueel voor elke antwoordoptie bij een vraag aangeven dat deze optie niet moet worden gerandomiseerd. Hiervoor moet u een vinkje bij de instelling Uitsluiten van randomisatie plaatsen. Deze instelling vindt u onder de Antwoordmogelijkheden terug.

N/A

De optie N/A staat voor Niet van toepassing ofwel Geen antwoord. Indien deze optie is aangevinkt, wordt deze keuze aan de desbetreffende vraag toegevoegd. Dit stelt de enquêtedeelnemer in staat om op een eigenlijk verplichte vraag toch geen antwoord te geven. Als een deelnemer deze optie selecteert, wordt er een speciale waarde opgeslagen. Het systeem gebruikt deze waarde om aan te geven hoeveel deelnemers deze vraag niet hebben beantwoord. De optie N/A kan bij alle enquête-elementen van het type Vraag worden ingesteld; u kunt het label van een eigen tekst voorzien.

De optie N/A bevindt zich standaard onder aan de optielijst, ietwat afgezonderd van de andere opties.

Deze optie wordt niet meegenomen in de grafiekanalyse. Bij enkele vraagtypen als de enkelekeuze- en meerkeuzevraag wordt boven aan het online rapport het aantal deelnemers aangegeven dat bij de desbetreffende vraag de optie N/A heeft geselecteerd. Bij een matrixvraag daarentegen, wordt in de tabellen onder de grafiek per rij (subvraag) aangegeven hoeveel deelnemers de optie N/A hebben geselecteerd. De optie N/A wordt alleen niet als een regulier antwoord beschouwd.

Tekstinvoer toestaan

De instelling Tekstinvoer toestaan kunt u bij alle opties onder de Antwoordmogelijkheden terugvinden. Nadat u op de 3 verticale puntjes achter een optie heeft geklikt, wordt deze instelling op het scherm getoond.

Als u deze instelling aanvinkt, geeft u een enquêtedeelnemer de mogelijkheid een eigen antwoordoptie of een toelichting bij een vraag op te geven. U kunt dan bijvoorbeeld de desbetreffende optie uit de Antwoordmogelijkheden leeg laten. Bij het invullen van de enquête kan deze deelnemer dan niet alleen een selectie uit de eventuele, bij de vraag voorgedefinieerde antwoordopties maken, hij/zij kan daarnaast ook zijn/haar eigen antwoordoptie formuleren.

Stel, één van de antwoordopties bij uw vraag is Overige: en u wilt graag een toelichting van de deelnemer, zodra hij/zij deze antwoordoptie selecteert. Dit doet u door de instelling Tekstinvoer toestaan bij die optie aan te vinken. Bij het invullen van de enquête kan de deelnemer dan extra tekst ter verduidelijking opgeven.

Zodra u de instelling Tekstinvoer toestaan heeft geactiveerd, verschijnt eronder de instelling Forceer antwoord (verplichte vraag). Vinkt u deze instelling aan, dan moet de deelnemer bij selectie van de desbetreffende lege antwoordoptie tekstuele informatie verschaffen. Voor dit type informatie moet bij Antwoordgegevenstype (Response data type) de waarde Geen zijn geselecteerd.

Vraag-placeholder instellen bij open antwoord

Wanneer u het door de deelnemer gegeven open antwoord bij een vraag in een andere vraag, bv, open vraag, wilt laten terugkomen, dan kunt u gebruik maken van een vraag-placeholder. Deze placeholder kan met behulp van het RTE-venster worden opgenomen. Om dit venster op te roepen, moet u aan de rechterzijde van het scherm in het desbetreffende tekstvak klikken en dan de RTF-editor selecteren.

De procedure voor het invoegen van een placeholder is als volgt:

 • Klik op het pictogram Placeholder (1).
 • Selecteer onder Questions (2) de antwoordoptie van de vraag waarbij de deelnemer een open antwoord moet verstrekken, bv. vraag q3, optie 4, type tekst.
 • Geef de positie in het tekstvenster aan waar de placeholder moet worden ingevoegd (3).
 • Klik op de in te voegen vraag-placeholder, bv. {{q3_4_text}}.
 • Klik op de knop Opslaan (5) opdat de placeholder in de vraag van het desbetreffende vraagtype wordt opgenomen.

Bij het invullen van de enquête door een deelnemer, zal dan op de positie van de vraag-placeholder in bijvoorbeeld de open vraag het door deze deelnemer gegeven open antwoord uit een andere vraag, bv. Option XYZ, automatisch worden ingevoegd.

Filter toevoegen (professional user)

Filters kunnen op drie niveaus in uw enquête worden toegepast:

 1. op sectieniveau
 2. op vraagniveau
 3. op antwoordoptieniveau (ook op rij- en kolomniveau bij matrixvragen)

Zie het topic Filters: zo gebruikt u ze goed voor meer informatie over de werking van filters inclusief voorbeelden.

Updated on November 17, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer