1. Home
  2. Enquête
  3. Enquête maken
  4. Berekeningen en variabelen in Survalyzer
  1. Home
  2. Overige Resources
  3. FAQ
  4. Berekeningen en variabelen in Survalyzer

Berekeningen en variabelen in Survalyzer

In Survalyzer kunt u berekeningen gebruiken in filters en waardetoekenningen. Daarbij is gebruik van variabelen mogelijk. Variabelen en hun namen worden gedefinieerd met een vraagcode. Meer informatie vindt u hier:

Calculations

U kunt berekeningen met variabelen gebruiken bij filters, validatie-voorwaarden en waardetoekenningen (zie opmerking Belangrijke info hieronder). Bij berekeningen kunt u een vergelijking van twee expressies gebruiken. Beide expressies kunnen getallen zijn, maar ook variabelen of berekeningen (met variabelen en getallen).
In het volgende voorbeeld laten we de berekening van een gemiddelde zien. Een matrixvraag (q1) heeft drie items (ieder met hun eigen rij) die beoordeeld moeten worden op een 5-puntsschaal. Als de respondent een laag gemiddeld cijfer geeft, dan krijgt hij de volgende vraag te zien. De filtervoorwaarde van de volgende vraag controleert de gemiddelde beoordeling van de drie items:


calculation with variables

Berekeningen kunnen gemaakt worden met de vier basis-rekenbewerkingen optellen (+), aftrekken (-), vermenigvuldigen(*), delen (/), en met modulo (%).

Hint: Wat is modulo?
Modulo berekenen wil zeggen het bepalen van de rest die overblijft na deling van het eerste getal door het tweede. Voorbeeld: 5%3 = 2 betekent: 2 is de rest die overblijft na de deling ‘5 gedeeld door 3’.

Haakjes kunnen gebruikt worden om bewerkingen aan te geven die met voorrang moeten plaatsvinden. Mogelijke variabelen zijn enquêtevariabelen (vraagcodes), panelvariabelen (panelvelden) en URL-variabelen (die afkomstig zijn van aan de enquêtelink toegevoegde URL-parameters) en variabelen die gebruikt kunnen worden in berekeningen.

Belangrijke info: Als u waarden berekent binnen een waardetoekenning, dan moet u dubbele accolades plaatsen rond iedere variabelenaam (‘{{variable_name}}’). Voorbeeld: ({{q1}}+{{custom.average}})/2

Variabelen

Vraagvariabelen maken gebruik van vraagcodes. Als er bij een vraag meer dan één variabele nodig is (bijvoorbeeld bij een meer-antwoorden-vraag of matrixvraag), worden de antwoordopties toegevoegd met de code van die optie, met een laag streepje (underscore) ervoor. Tekstvelden in halfopen vragen worden aangeduid met _text. Hieronder leggen we uit hoe u de correcte variabele vindt bij ieder van deze vraagtypes:

Een-antwoord-keuzevraag, dropdown, discrete schuifbalk, open vraag

Bij deze vraagtypes is de variabelenaam gemakkelijk te vinden: de variabelenaam is de vraagcode.

single choice
drop down
discrete slider
open question

Bij alle vraagtypes ziet u de variabelenaam altijd in de linkerbovenhoek van het element in Opbouw van de enquête (Opstellen). Dat geldt ook voor het vraagtype e-mailadres en datum.

Uitleg: QuestionCode (vraagcode)
Waarde: ChoiceCode (keuzecode)

Meer-antwoorden-keuzevraag (multiple choice)

Bij een meer-antwoorden-keuzevraag representeert iedere keuze een variabele die ofwel de waarde 0 (niet aangevinkt) of 1 (aangevinkt) heeft, afhankelijk van het feit of het antwoord al dan niet gekozen is door de respondent. De variabelenaam is een combinatie van de vraagcode en de keuzecode.

multiple choice

De eerste twee keuzes krijgen dan dus de volgende variabelen:
Keuze 1: q5_1
Keuze 2: q5_2
enzovoort …

Uitleg: VraagCode_KeuzeCode (QuestionCode_ChoiceCode)
Waarde: 0 (niet aangevinkt) of 1 (aangevinkt)

Standaard matrix-een-antwoord-keuzevraag / Semantische differentieel

Een standaard matrix-een-antwoordvraag  heeft geen kolomgroepen en wordt ingesteld als een een-antwoord-keuzevraag of als dropdown. In dit geval heeft iedere rij zijn eigen variabele. De variabelenaam is een combinatie van de vraagcode en de rijcode.

matrix question single choice

De eerste twee rijen krijgen dan de volgende variabelen:
Rij 1: q6_1
Rij 2: q6_2
enzovoort …

Uitleg: VraagCode_Rijcode (QuestionCode_RowCode)
Waarde: KeuzeCode (ChoiceCode)

Standaard matrix-meer-antwoorden-keuzevraag

Een standaard matrix-meer-antwoorden-keuzevraag  heeft geen kolomgroepen en wordt ingesteld als een een-antwoord-keuzevraag of als dropdown. In dit geval hoort bij iedere optie in iedere rij één variabele. De variabelenaam is een combinatie van de vraagcode, de rijcode en de optiecode.

matrix question multiple choice

De eerste twee opties in de eerste rij krijgen dan de volgende variabelen::
Optie 1: q7_1_1
Optie 2: q7_1_2
enzovoort …

De eerste twee opties in de tweede rij krijgen dan de volgende variabelen :
Optie 1: q7_2_1
Optie 2: q7_2_2
enzovoort …

Uitleg: VraagCode_RijCode_KeuzeCode (QuestionCode_RowCode_ChoiceCode)
Waarde: 0 (niet aangevinkt) of 1 (aangevinkt)

Matrixvraag met kolomgroepen

Een kolomgroep voegt een laag toe aan de matrixvraag, waardoor de variabelenaam nóg langer wordt. Kolomgroepen worden genummerd volgens de volgorde waarin ze voorkomen in de gebruikersinterface. De variabelenaam is een combinatie van de vraagcode, de rijcode, het nummer van de kolomgroep en de optiecode.

matrix question multiple choice variables example

De eerste twee opties in de eerste rij, in de eerste kolomgroep (meer-antwoorden-keuze) krijgen dan de volgende variabelen:
Optie 1: q7_1_1_1
Optie 2: q7_1_1_2
enzovoort …

Uitleg: QuestionCode_RowCode_ColumnGroupNumber_ChoiceCode (VraagCode_RijCode_KolomGroepNummer_KeuzeCode
Waarde: 0 (niet aangevinkt) of 1 (aangevinkt)

De eerste kolomgroep (een-antwoord-keuze, dropdown) krijgt dan de volgende variabelen (variabelen kunnen ingesteld worden tot en met stap 3 op de afbeelding):
Rij 1: q7_1_1
Rij 2: q7_2_1
enzovoort …

Tweede kolomgroep:

Rij 1: q7_1_2
Rij 2: q7_2_2
enzovoort …

Uitleg: VraagCode_RijCode_KolomGroepNummer (QuestionCode_RowCode_ColumnGroupNumber)
Waarde: KeuzeCode (ChoiceCode)

Rangorde

De rangordevraag heeft één variabele voor ieder item. De waarde wordt bepaald door de gekozen rangorde die binnen deze variabele opgeslagen wordt. De variabelenaam is een combinatie van de vraagcode en de itemcode.

rank order example variables

De items met rangorde 1 en 2 krijgen dus deze variabelen:

Item 1: q8_1
Item 2: q8_2
enzovoort …

Uitleg: Vraagcode_ItemCode (QuestionCode_ItemCode)
Waarde: Rangorde

Semi-open vragen

Semi-open tekstvelden worden aangeduid met _text. Aan de variabelenaam wordt ‘_text’ toegevoegd. Hoe u de variabelenaam vindt, staat bij de uitleg voor de vraagvariabele hierboven in dit artikel.

Voorbeeld: q1_1_text
Uitleg: VraagCode_KeuzeCode_tekst (QuestionCode_ChoiceCode_text)

Voorbeeld: q2_1_text
Uitleg: VraagCode_KeuzeCode_text (QuestionCode_ChoiceCode_text)

Voorbeeld: q6_1_text
Uitleg: QuestionCode_RijCode_text (QuestionCode_RowCode_text)

Voorbeeld: q6_1_1_text
Uitleg: VraagCode_RijCode_KolomCode_tekst (QuestionCode_RowCode_ColumnCode_text)

Voorbeeld: q6_1_1_1_text
Uitleg: VraagCode_RijCode_KolomGroepNummer_Kolomcode_text (QuestionCode_RowCode_ColumnGroupNumber_ColumnCode_text)

Waarde van een uitgefilterde (niet-getoonde) vraag/keuze

De waarde van een uitgefilterde vraag of keuze (die dus niet aan de respondent wordt getoond) is altijd 0.

Custom-variabele

Ook custom-variabelen kunnen gebruikt worden. U hoeft alleen maar prefix ‘custom’ toe te voegen.

Voorbeeld: custom.variable_name

Panel-variabele

Ook panelvariabelen kunnen gebruikt worden. U hoeft alleen maar prefix ‘panel’ toe te voegen.

Voorbeeld: panel.age

URL-variabele

Ook URL-variabelen kunnen gebruikt worden. Er zijn 20 URL-variabelen, genummerd en voorgedefinieerd. Om ze te gebruiken hoeft u alleen maar prefix ‘url.’ toe te voegen.

Voorbeeld: url.var01

Updated on juni 20, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer