1. Home
  2. Overige Resources
  3. Tipps & Tricks
  4. Cross-quota’s en onafhankelijke quota’s

Cross-quota’s en onafhankelijke quota’s

In dit artikel vindt u een voorbeeld waarmee we laten zien hoe dezelfde enquête met dezelfde quota-voorwaarden op twee manieren gedefinieerd kan worden: met onafhankelijke quota’s  (niet-verweven) en cross-quota’s (verweven).

Voorbeeld:

Circa 600 oudere smartphonegebruikers moeten bevraagd worden met een enquête. De helft van de respondenten moet vrouw zijn, de andere helft man. Bovendien moet ieder van de volgende leeftijdsgroepen een derde van de respondenten uitmaken: leeftijd 50-59, 60-69 en 70+.

Enquête-screener

Ten eerste moet de informatie verzameld worden die nodig is voor het quota management. Dit moet gebeuren in het eerste deel van de enquête. Dit deel van de enquête noemen we de screener. Voor ons voorbeeld hebben we drie vragen nodig: over geslacht, leeftijd en smartphonegebruik. Dit worden de eerste vragen die de respondent ziet.

Screener questions for quota

De quota-controle gebeurt automatisch. De controle vindt meteen plaats, zodra de laatste screener-vraag beantwoord is.

Onafhankelijke quota's (niet-verweven)

In deze versie worden voor iedere groep afzonderlijk quota’s opgesteld – dit is dus het grote verschil met de cross-quota’s. In ons voorbeeld hebben we 300 mannelijke respondenten en 300 vrouwelijke respondenten nodig; 200 respondenten met een leeftijd van 50-59 jaar, 200 respondenten van 60-69 jaar en 200 respondenten van 70+. In Survalyzer moet u deze quota’s als volgt opstellen:

independent quotas

Screen-out met onafhankelijke quota’s

Vooraan staat de beschrijving wie bevraagd moeten worden. Dan is vanzelf ook bekend, wie niet bevraagd moet worden. In ons voorbeeld zijn dat deelnemers jonger dan 50 en deelnemers die geen smartphone gebruiken. Om deze deelnemers uit te sluiten van deze enquête, geven we ze de status ‘screen-out’ en sturen ze door naar een screen-out-pagina.

Bij onafhankelijke quota’s kan iedere deelnemer aan meerdere quota’s voldoen, of slechts aan één quota. Daarom kunt u de screen-out niet aan de quota’s koppelen,  maar moet u de screen-out in de enquête definiëren. Dat kan door middel van een URL-doorverwijzing na de laatste screener-vraag.

Screenout in survey

Quota-overzicht bij onafhankelijke quota’s

U vindt het quota-overzicht op bij Opbouw, bij de enquête-instellingen. Bij de start van de enquête, ziet het er zo uit:

quota overview

Omdat de onafhankelijke quota’s hier opgesteld zijn als twee verschillende afzonderlijke vragen, zijn er als basis niet 600 deelnemers, maar 1200 (de som van alle onafhankelijke quota’s).

Als een deelnemer, bijvoorbeeld een 65-jarige vrouwelijke smartphonegebruiker, de enquête invult, dan worden alle quota’s waarin deze deelnemer past met één verhoogd. In dit geval is dat ‘vrouwen’ en ‘leeftijd ’60-69’. De deelnemer wordt hier dus twee keer meegeteld.

Het verschil tussen de twee ‘quota-vol’-opties bij gebruik van onafhankelijke quota’s

Bij het definiëren van quota’s is het mogelijk om de volgende optie te kiezen: If any quota matching the participant is full, flag the interview as ‘quota full’ (Als een met de deelnemer matchende quota vol is, markeer de enquête dan met ‘quota-vol’) .  Als we deze optie kiezen bij ons voorbeeld, dan kunnen er maar 300 vrouwen deelnemen aan de enquête, ook al is de quota voor leeftijd nog niet vol. Als alle quota’s vol zijn, hebben exact 600 respondenten de enquête ingevuld.

Maar we kunnen ook deze optie kiezen: If all quotas matching the participant are full, flag the interview as ‘quota full’ (Als alle met de deelnemer matchende quota’s vol zijn, markeer de enquête dan met ‘quota-vol’). Dan is het mogelijk dat er meer dan 300 vrouwen de enquête gaan invullen, als de leeftijdsquota nog niet vol is.

In dit geval is het ook mogelijk dat meer dan 600 deelnemers de enquête ingevuld hebben, als alle quota’s vol zijn (maar niet meer dan 1200).

Cross-quotas's (verweven)

Bij cross-quota’s worden alle quota-voorwaarden gecombineerd (=crossed). Dat wil zeggen dat elke deelnemer dus slechts met één quota overeenkomt. In ons voorbeeld gaan we de quota-voorwaarden ‘geslacht’ en ‘leeftijd’ combineren. Twee geslachten vermenigvuldigd met drie leeftijdsgroepen is zes combinaties; we moeten dus zes quota’s definiëren.

In die quota’s moeten we ook nog het smartphonegebruik opnemen. Maar wat het smartphonegebruik betreft, wordt in dit voorbeeld maar ée’n antwoord geaccepteerd, dus het aantal te definiëren quota’s kan gewoon zes blijven. In Survalyzer worden deze quota’s als volgt gedefinieerd:

quotas cross quota

Screen-outs met cross-quota’s

Als alle screen-out-criteria (in ons voorbeeld smartphonegebruik en leeftijd) geïntegreerd zijn in de cross-quota’s, dan betekent een screen-out dat de deelnemer aan geen enkele van de quota’s voldoet. Als u niet alle screen-out-criteria geïntegreerd heeft in de cross-quota’s, dan moet u de ontbrekende screen-out-criteria definiëren in de enquête, net zoals bij de onafhankelijke quota’s.

Quota-overzicht voor cross-quota’s

Het quota-overzicht in de instellingen bij Opbouwen toont 600 deelnemers als basis.

quoa overview

Iedere deelnemer kan maar aan één quota voldoen, dus de som van alle in de quota’s gedefinieerde deelnemers is 600 en iedere voltooide enquête verhoogt de teller van de matchende quota met 1. Als alle quota’s vol zijn, hebben precies 600 deelnemers de enquête ingevuld.

Het verschil tussen de twee ‘quota-vol’-opties bij gebruik van cross-quota’s

Omdat iedere deelnemer slechts aan één cross-quota kan voldoen, worden de beide opties voor ‘quota-vol’ op dezelfde manier behandeld. Als de matchende quota vol is, is er immers geen andere matchende quota meer. ‘Een van de matchende quota’s vol’ betekent in dit geval dus hetzelfde als ‘alle matchende quota’s vol’.

Updated on december 31, 2019

Was this article helpful?

Related Articles