1. Home
 2. Enquête
 3. Enquête distributie
 4. Nieuw samplingproject van derden toevoegen

Nieuw samplingproject van derden toevoegen

Deze procedure kan vanaf het scherm Distributie worden opgestart, mits de desbetreffende enquête is gepubliceerd. Nadat u op dat scherm op de knop Samplingproject van derden heeft geklikt. verschijnt het scherm Maak een samplingproject.

Naam

Dit scherm toont de eerste fase voor het maken van een nieuw samplingproject.

Op dit scherm kan de naam van het samplingproject en de doelgrootte van het project worden vastgelegd (bv. in totaal moeten 40 deelnemers het quotum halen). Hierna kunt u rechtsonderaan op de knop Volgende klikken om naar het scherm Quotacellen te gaan.

Quota

Dit scherm toont de tweede fase voor het maken van een nieuw samplingproject. Hier kunt u middels quotacellen een overzicht van diverse doelgroepen definiëren. Gegevens die voor zo’n overzicht kunnen worden gebruikt, zijn bijvoorbeeld Leeftijd en Geslacht.

Opmerking: de som van alle quotacellen binnen een quotagroep moet gelijk zijn aan de doelgrootte van het project, die u in de vorige fase heeft vastgelegd, bv. 40.

Elke quotacel behoort tot een quotagroep. Alle quotacellen in een quotagroep moeten bij elkaar opgeteld net zo groot als de doelgrootte van het project zijn. Elke deelnemer kan dus maar aan maximaal één quotacel per quotagroep worden toegewezen.

 • Als u uw quota volledig aan elkaar wilt koppelen (d.w.z. kruiskoppeling), heeft u slechts één quotagroep nodig. Gekruist naar leeftijd en geslacht, zou dit de volgende vier quotacellen kunnen opleveren: jonge vrouw, oude vrouw, jonge man en oude man.
 • Als u daarentegen uw quota los van elkaar wilt aanmaken, dan heeft u meerdere quotagroepen nodig, bijv. één voor leeftijd met de quotacellen jong en oud, en een andere quotagroep voor geslacht met de quotacellen vrouw en man.

Om voor een enquête een quotum in te stellen, gaat u als volgt te werk:

 • Klik op de groene knop Groep toevoegen (1).
 • Specificeer de naam van de quotagroep in het aangegeven veld (2). Dit veld wordt standaard met de omschrijving Group 1 gevuld.
 • Klik op de blauwe knop Quotacel toevoegen (3), opdat er een venster verschijnt waarop u de gegevens van het eerste quotacel kunt vastleggen.

Bovenaan geeft u een unieke quotanaam en het maximumaantal deelnemers van deze quotacel op (bij Aantal reacties). Als bijvoorbeeld bij twee verschillende vragen een bepaalde antwoordcombinatie meer dan 10 keer door een deelnemer wordt geselecteerd, terwijl er een quotum van 10 voor deze antwoordcombinatie is ingesteld, dan wordt aan deze quotacel de status Quotafull toegekend. Afhankelijk van de keuze die u bij het veld Quotafull gedrag in de fase Omleidingen (zie hierna) heeft gemaakt, zal de elfde, twaalde, etc. deelnemer die aan de voorwaarden voor deze quotacel voldoet, naar de URL, opgegeven in het veld Quotafull URL, worden doorgestuurd.

Het percentage achter het aantal reacties (bv. 25%) geeft het percentage ten opzichte van het totale percentage van de doelgrootte (= 100%) aan. Wanneer u in dit voorbeeld bij Aantal reacties de waarde 40 zou opgeven, dan zou het percentage niet 25%, maar 100% zijn.

Vervolgens kunt u op het venster de voorwaarden voor de quotacel opgeven, bv.

 • ALS – VRAAG – Q1 – OPTIE 2 – GESELECTEERD
 • EN – VRAAG – Q2 – OPTIE 1 – GESELECTEERD

Opmerking: als u vragen uit de enquête voor het instellen van quota wilt opnemen, kunt u uitsluitend vragen uit de eerste sectie gebruiken.

Om de eerste quotacel aan te maken, kunt u op de groene knop Opslaan klikken.

Nadat u één quotacel heeft toegevoegd, verschijnt er een melding in een geel kader die erop neerkomt dat de grootte van alle quotacellen in één quotagroep gelijk moet zijn aan de doelgrootte. Afgaand op bovenstaand voorbeeld, zijn er verschillende opties. Zo kan het Aantal reacties van 10 maar 40 worden opgehoogd. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen nog één of meer quotacellen (op dezelfde wijze als hiervoor beschreven) toe te voegen. Een tweede quotacel zou er als volgt kunnen uitzien:

Wanneer u bijvoorbeeld alle quotacellen van een quotagroep heeft gedefinieerd en de totale grootte daarmee gelijk is aan de doelgrootte van het project, dan ziet het scherm er ongeveer als volgt uit:

Rechtsonderaan ziet u 40/40 (100%) wat aangeeft dat de quotagroep nu goed is ingericht. Het rode kader om de quotagroep heen, is ook verdwenen. Het quotum is dan voor alle quotacellen in de groep gehaald. De voor het quotum benodigde aantal meetellenden antwoorden is dan bereikt.

Om nog een ander quotum in te stellen, kunt u de hiervoor beschreven procedure nogmaals herhalen. Zo niet, dan kunt u rechtsonderaan op de knop Volgende klikken om naar het scherm Stuurt opnieuw wanneer het interview is afgelopen te gaan.

Omleidingen

Dit scherm toont de derde fase voor het maken van een nieuw samplingproject.

Bij de eerste drie velden vult u de URL’s in die u van de panelprovider heeft ontvangen:

 • Afgerond-URL: dit is de URL waarnaar de deelnemer wordt doorgestuurd, als hij/zij de enquête heeft afgerond en aan één of meer voorwaarden van een ingesteld quotum heeft voldaan.
 • Screenout-URL: dit is de URL waarnaar de deelnemer wordt doorgestuurd, als hij/zij bij een bepaalde vraag een antwoord heeft gegeven dat voor het enquêteonderzoek niet relevant is. Deze deelnemer wordt dan van verdere deelname uitgesloten.
 • Quotafull URL: dit is de URL waarnaar de deelnemer wordt doorgestuurd, als één van de quotacellen uit een quotagroep, waarvan de gestelde voorwaarden op hem/haar van toepassing zijn, vol is OF als alle quotacellen uit een quotagroep, waarvan de gestelde voorwaarden op hem/haar van toepassing zijn, vol zijn. Voorbeeld: als 10 vrouwen in de leeftijd van 18 tot 46 jaar een enquête hebben ingevuld en er geldt een quotum van 10 voor deze categorie, dan zal de elfde vrouw in deze leeftijdscategorie de status quotafull krijgen, wanneer zij de enquête invult.

Bij Quotafull gedrag kunt u een keuze maken uit één van de volgende 3 opties:

 • Als een geschikte quotacel vol is
  De deelnemer krijgt bij het invullen de status quotafull, wanneer hij/zij aan de voorwaarden van één specifieke quotacel voldoet, MAAR het daarvoor ingestelde quotum overschrijdt.
 • Als alle toepasselijke quotacellen vol zijn
  De deelnemer krijgt bij het invullen de status quotafull, wanneer hij/zij aan de voorwaarden van alle op hem/haar van toepassing zijnde quotacellen voldoet, MAAR de daarvoor ingestelde quota overschrijdt, bv.
  – Quotumcel 1: Medewerkers boven de 55 – Quotum 15
  – Quotumcel 2: Functie: supportmedewerker – Quotum 15
  Aan medewerker ABC die zowel boven de 55 en supportmedewerker is, zal pas de status quotafull worden toegekend, als in de organisatie NIET ALLEEN minimaal 15 medewerkers in de enquête hebben aangegeven ouder te zijn dan 55 jaar MAAR OOK 15 medewerkers hebben aangegeven als supportmedewerker te zijn aangesteld.
 • Overloop van quota
  Aan de deelnemer zal niet de status quotafull worden toegekend, omdat de bij de quotacellen ingestelde quota worden genegeerd.

Hierna kunt u rechtsonderaan op de knop Volgende klikken om naar het scherm Samenvatting te gaan.

Samenvatting

Dit scherm toont de vierde fase voor het maken van een nieuw samplingproject. Op dit scherm worden enkele gegevens getoond, die u kunt controleren alvorens het nieuwe samplingproject definitief aan te maken.

Op dit scherm ziet u de naam van de desbetreffende enquête terug. Bij Enquêtekoppeling voor panelprovider vindt u de link die u aan de panelprovider moet aanleveren. Onder Omleidingslinks van panelprovider worden de URL-links vermeld die u van de panelprovider heeft ontvangen.

Nadat u de gegevens op het scherm heeft gecontroleerd, kunt u rechtsonder aan het scherm op de knop Starten klikken opdat er op het distributieoverzicht een verdeler met het samplingproject wordt aangemaakt.

Updated on August 5, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer