1. Home
 2. Enquête
 3. Enquête distributie
 4. Distributie van uw samplingproject: verdeler

Distributie van uw samplingproject: verdeler

Als u ten minste één verdeler (distributielijst) voor een samplingproject heeft aangemaakt, ziet dit er ongeveer als volgt uit:

Op elke verdeler worden van links naar rechts de volgende gegevens vermeld:

 1. De naam van het samplingproject en de datum/het tijdstip waarop dit project is aangemaakt.
 2. De indicatie dat de desbetreffende enquête via een panelprovider aan deelnemers wordt verzonden.
 3. Het aantal deelnemers dat de enquête heeft ingevuld en voltooid.
 4. De status van de verdeler:
  • In veld (de verdeler is actief en aangemaakt);
  • Ontwerp (de verdeler is aangemaakt, maar nog niet actief omdat één of meer fases van het samplingproject nog niet zijn afgerond).

Als u op een verdeler klikt (wordt dan donkerblauw gearceerd), worden naast gegevens als de naam van het samplingproject, de status van de verdeler en het quotafull gedrag, nog enkele andere gegevens getoond.

In dit logboek worden de doelgrootte van het samplingproject en de ingestelde quota voor de verschillende quotacellen van alle gedefinieerde quotagroepen vermeld. In bovenstaand voorbeeld gaat het om 1 quotagroep (Age & Gender) en 4 quotacellen. Van al deze quotacellen wordt het percentage van het bereikte quotum bijgehouden.

Door op de knop Toon quota-overzicht te klikken, opent u het venster Quota-overzicht waarop de door u ingestelde quota van alle gedefinieerde quotagroepen en onderliggende quotacellen worden getoond. Deze gegevens kunnen hier niet gewijzigd worden.

In een tabel ziet u het responspercentage van de enquêtedeelnemers uit het samplingproject. Eronder wordt in een grafiek het responspercentage per dag aangegeven.

Hier ziet u de link die u aan de panelprovider moet aanleveren, wanneer het samplingproject is aangemaakt. Eronder worden de links getoond die u van de panelprovider heeft ontvangen. Dit zijn de URL-links waarnaar de deelnemer bij het invullen van de enquête wordt doorgestuurd, als aan de ervoor gestelde condities is voldaan.

Als u op de knop Bewerk quota klikt, kunt u op het vervolgvenster de voor de quotacellen ingestelde quota aanpassen, zolang de som van alle quotacellen binnen een quotagroep maar gelijk blijft aan de vastgelegde doelgrootte van het samplingproject. Om eventuele aanpassingen door te voeren, moet u onder aan dit venster op de knop Opslaan klikken.

Klikt u ernaast op de keuzelijstknop, dan verschijnt er een keuzemenu waaruit u één van de volgende opties kunt selecteren:

 • Sluiten: U kunt een verdeler sluiten, wanneer het quotumplan vol is of wanneer de ingestelde einddatum van de enquête is bereikt.
 • Verwijderen: U kunt een verdeler verwijderen, als de gegevens van het samplingproject volledig zijn verwerkt en de verdeler niet langer actief is.
 • Reset quota: U kunt hiermee de bij de diverse quotacellen vermelde aantallen weer op 0 zetten, zodat de telling weer opnieuw kan beginnen.

Updated on December 5, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer