1. Home
  2. Enquête
  3. Enquête maken
  4. Filters: zo gebruikt u ze goed (professional user)

Filters: zo gebruikt u ze goed (professional user)

Filters kunnen gebruikt worden op drie niveaus, met andere woorden in drie lagen van de enquête. In dit help-artikel geven we enkele voorbeelden om te laten zien hoe filters werken. We beginnen met de bovenste laag: de sectie. Daarna bekijken we de filters bij vragen. Last but not least, bekijken we de filters bij antwoordopties.

Sectiefilter

Een sectiefilter is handig om diverse vragen tegelijk te tonen of te verbergen.

Stel, u vraagt de respondent eerst welk van vier producten hij vaak gebruikt. Daarna stelt u diverse vragen over elk van de gekozen producten. Het beste kunt u dan alle vragen voor elk product in een eigen sectie plaatsen (zoals op bovenstaande afbeelding).
Vervolgens kunt u een filter instellen, bijvoorbeeld “Show Section Product 1 if in question product_select Product 1 was selected” (“Toon Sectie Product 1 als in productselectievraag Product 1 geselecteerd is”).

Vraagfilter

De gemakkelijkste manier om een vraag te filteren is de vraagfilter, omdat de vraagfilter uitsluitend effect heeft op die bepaalde vraag.

Voorbeeld: U vraagt de respondent hoe hij een bepaald product beoordeelt. Als hij een slechte beoordeling geeft, wil u graag weten waarom. U kunt dan een filter instellen op de tweede vraag, bijvoorbeeld Show this element if q1 ‘How would you rate Product 1?’ option ‘bad’ is selected. (Toon dit element als q1 ‘Hoe beoordeelt u Product 1’ optie ‘slecht’ geselecteerd is.)

Filter bij Keuze/Rij/Kolom

Ook bij antwoordkeuzes, rijen en kolommen kunt u een filter instellen.

Voorbeeld: U vraagt de respondent eerst welk van vier producten hij vaak gebruikt. U wil daarna de respondent deze producten laten beoordelen in een matrixvraag. U kunt dan een filter zetten op elke rij van de matrixvraag, bijvoorbeeld “Show this element if product_select ‘What products do you use frequently?’ option ‘Product 1’ is selected”. (“Toon dit element als productselectie ‘Welke producten gebruikt u vaak?’ optie ‘Product 1’ geselecteerd is”.

Belangrijke info: Als alle keuzes, rijen of kolommen verborgen zijn, dan wordt de hele vraag verborgen.

Meerdere voorwaarden

Om voorwaarden te combineren in Survalyzer hebben we twee boolean-operators: AND en OR. Bij AND is de combinatie sterker dan bij OR. Onderstaand diagram is bedoeld om dit duidelijk te maken:

In wezen is het dus zo dat door combineren van voorwaarden met AND een gecombineerde voorwaarde ontstaat. Bij combineren van voorwaarden met OR worden de voorwaarden afzonderlijk afgevraagd.

Mogelijke voorwaarden

Binnen een enquête kan op diverse manieren een filtervoorwaarde gecreëerd worden. Ten eerste de vraagfilter, een filter die op een vraag gebaseerd is. Hierboven zijn daarvan een aantal voorbeelden te zien. De overige filters kunnen gebaseerd zijn op een panel, device, URL-variabele, berekening, taal en custom-variabele.

Met een vraagfilter, oftewel een op een vraag gebaseerde filter, kunt u voorwaarden ontwerpen die uitgaan van antwoorden die de respondent geeft vóór het element waar de filter aan gekoppeld is. Afhankelijk van de vraag kan de filtermodule u alle mogelijke antwoorden laten zien.

Belangrijke info: Bij open vragen werkt de filtermodule anders, afhankelijk van de gebruikte standaardvalidatie voor open of semi-open vragen.

Belangrijke info: Bij meer-antwoorden-keuzevragen is er een extra keuze, de 'geselecteerd-teller' (selected count), die gebruikt wordt om het aantal gekozen elementen voor die vraag te bepalen.

Een panelfilter of panelgebaseerde filter kan gebruikt worden wanneer de respondent een geïdentificeerd panellid is. Alle informatievelden in het panel zijn beschikbaar voor filtervoorwaarden.

Belangrijke info: Ieder gegevenstype of datatype in het panel werkt verschillend. Voor meer informatie zie Gegevenstypes.

Een op een device gebaseerde filter stelt u in staat om elementen te tonen of te verbergen, afhankelijk van het gebruikte apparaat. Het systeem kan onderscheid maken tussen desktopapparaten en mobiele apparaten (smartphone, tablet).

Survalyzer heeft een set van 20 URL-variabelen. Deze kunnen ingesteld worden door ze toe te voegen aan de URL van de enquête. Meer informatie is te vinden in het help-artikel over URL-variabelen.

Binnen een berekening kunnen diverse voorwaarden toegepast worden. De volgende bewerkingen zijn mogelijk: (*) vermenigvuldigen, (/) delen, (+) optellen, (-) aftrekken, (%) modulo berekenen.

Informatie over correct gebruik van variabelenamen in een berekening vindt u in dit artikel.

Het is ook mogelijk om twee strings of datums met elkaar te vergelijken.

Een taalgebaseerde filter kan gebruikt worden om vragen te tonen of te verbergen op basis van de taal van de respondent.

In Survalyzer is het ook mogelijk om custom-variabelen te creëren door gebruik te maken van het element waardetoekenning binnen een enquête. U kunt voorwaarden instellen op basis van deze variabelen.

Belangrijke info: Ieder gegevenstype in het panel werkt verschillend. Kijk voor meer informatie bij Gegevenstypes.

Updated on januari 11, 2021

Was this article helpful?

Related Articles