Gegevensweging

Opmerking: Gegevensweging is alleen beschikbaar voor gebruikers met een Professional Analytics licentie.

Wanneer gegevensweging moet worden toegepast?

Het wegen van gegevens is vooral nuttig in situaties waar bepaalde groepen over- of ondervertegenwoordigd zijn in de initiële samenstelling van uw sample. Door wegingsfactoren na het verzamelen van de gegevens toe te passen, kunt u voor eventuele vertekeningen die zich tijdens het verzamelen van de gegevens hebben voorgedaan, correcties aanbrengen. Hierdoor kunt u met representatieve gegevens werken.

Gegevensweging wordt meestal toegepast op demografische kenmerken zoals leeftijd en geslacht. Deze velden worden in het onderstaande voorbeeld gebruikt om de samplegegevens af te stemmen op de Nederlandse populatie.

Representatie demografische kenmerken

Enquête sampleNederlandse populatie
Man70%47%
Vrouw25%50%
Genderneutraal5%3%
Representatie van geslacht
Enquête sampleNederlandse populatie
< 20 jaar oud10%21%
20 – 39 jaar oud20%26%
40 – 64 jaar oud50%33%
65 – 79 jaar oud18%15%
> 80 jaar oud2%5%
Representatie van leeftijd

In dit voorbeeld is er een oververtegenwoordiging van mannelijke en genderneutrale respondenten en een ondervertegenwoordiging van jongere (< 39 jaar) en oudere (> 65 jaar) respondenten.

Download het sjabloon voor de definitie van wegingsgegevens om de volgende stappen in deze handleiding te volgen.

Hoe gegevensweging kan worden toegepast?

Om er zeker van te zijn dat uw verzamelde gegevens een goede representatie van de Nederlandse populatie zijn, wordt de gewenste weging geüpload met behulp van een Excel-bestand (voorbeeldbestand is hieronder bijgevoegd). Het bestand bevat altijd drie kolommen.

A. Het Excel-bestand voorbereiden

1.Variabele naam
Deze kolom bevat de namen van de variabelen die u in uw enquête heeft gedefinieerd:

Note: Opmerking: Om met custom variabelen te kunnen werken, moet het voorvoegsel “custom” worden toegevoegd aan de wegingssjabloon, bijvoorbeeld custom.age.

Variabelen op basis van leden toevoegen is niet direct mogelijk, alleen als ernaar wordt verwezen met een aangepaste variabele.

2.Variabele waarde
Deze kolom bevat de waarden van de variabelen in uw enquête:

3.Weging
Deze kolom bevat de waarden m.b.t. de leeftijdsverdeling van de Nederlandse populatie.

Opmerking: Gebruik alleen het gehele getal zonder het percentageteken (%):

In dit voorbeeld waarin twee demografische kenmerken (leeftijd & geslacht) worden gebruikt, levert dit de volgende Excel-indeling op:

B. Het Excel-bestand uploaden

Navigeer naar het tabblad Analyseren van uw enquête en vink het vakje bij Weging van interviews aan om uw Excel-bestand te uploaden:

Uw Excel-bestand wordt gevalideerd op basis van het volgende:

  • De wegingsfactor kan een geheel getal of een breukgetal zijn;
  • De naam van de variabele moet bestaan;
  • Als de variabele is gebaseerd op een vraag met een vastgesteld aantal waarden (bv. enkelekeuzevraag), moet de opgegeven waarde zich in een reeks bevinden;
  • De som van de wegingen voor één variabele moet 100 zijn.

Als het Excel-bestand is gevalideerd, worden de interviews gewogen zodra de enquête wordt afgesloten.

Opmerking: Bij het afsluiten van de enquête worden de interviews gewogen.

C. De resultaten analyseren

Als de enquête is afgesloten, kunnen de resultaten worden geanalyseerd. De analyse van gewogen resultaten is alleen mogelijk in Pro-Reports.

In dit voorbeeld wordt bijvoorbeeld getoond hoeveel mannen en vrouwen de service daadwerkelijk met 5 sterren hebben beoordeeld (Count) en welk resultaat representatief zou zijn voor de Nederlandse populatie:

Om de gewogen telling te verkrijgen, moet de door de gebruiker gedefinieerde variabele InterviewWeight worden gespecificeerd als de basisvariabele van de kolommen en moet de Aggregator worden ingesteld op Som:

Om de juiste resultaten te krijgen, worden er filters op de vraag geplaatst:

De basisvariabele van de rijen wordt gedefinieerd als neem uit kolom en de filters worden ingesteld om de gewenste antwoordopties weer te geven (hetzelfde proces is van toepassing op ongewogen resultaten).

De mogelijkheden om de gegevens in Professional Analytics weer te geven en te vergelijken zijn vrijwel onbeperkt.

Wat gebeurt er als ik een foutief bestand upload?
In dit voorbeeld is de som van het gewicht voor de variabele gender te groot (103%) en is er een niet bestaande variabele waarde voor de variabele leeftijd toegevoegd (6). Dit resulteert in een foutmelding die de mogelijkheid biedt een rapport te downloaden:
In het rapport worden de rijen die the foutmelding veroorzaken weergegeven met de reden voor de fout:
Updated on July 11, 2024

Article Attachments

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer