Key Driver Analyse

Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar voor gebruikers met de Professional Analytics licentie.

Wat is Key Driver Analyse?

De Key Driver Analyse is een krachtige tool om de drivers, oftewel drijfveren en beweegredenen, van je respondenten te meten. Het wordt gebruikt om de belangrijkste factoren van de geselecteerde maatstaf te vinden zoals (NPS, klanttevredenheidsscore, koopoverweging etc.).

Een voorbeeld: bedrijf x meet continu zijn NPS-score middels verschillende contactmomenten met hun klanten. Het bedrijf kan Key Driver Analyse toepassen om erachter te komen welke onderliggende aspecten van hun bedrijfsvoering de meest significante impact hebben op hun NPS-score.

De drivers (oftewel drijfveren) zijn de factoren die de resultaten sturen. In het bovenstaande NPS-voorbeeld kan het bedrijf respondenten vragen om verschillende aspecten van het bedrijf te beoordelen, zoals:

 1. Prijsbepaling
 2. Productkwaliteit
 3. Productaanbod
 4. Klantondersteuning
 5. Persoonlijke aandacht

By using Key Driver Analysis you can identify which of those factors have the biggest impact when it comes to the company’s NPS.

Key Driver analyse stelt u in staat om de factoren te identificeren die het meeste invloed hebben op de NPS-score van uw bedrijf. Met het in kaart brengen van deze drivers, kunt u uw inspanningen toebedelen aan de factoren die het meeste impact hebben op het bereiken van uw doel.

Hoe analyseer je de resultaten?

Alvorens Key Drivers te kunnen interpreteren, dienen de volgende zaken geïdentificeerd te worden:

 1. Uitkomstmaatstaf (afhankelijke variabele): wat is de uitkomst die we willen optimaliseren (bijvoorbeeld NPS)?
 2. Voorspellers (onafhankelijke variabele): welke factoren zetten we tegen die uitkomst af?

Alle geselecteerde voorspellers worden op basis van de volgende dimensies beoordeeld:

 1. Belangrijkheid (Y-as): hoe groot is de relatieve impact op de uitkomstvariabele? (bijvoorbeeld NPS)
 2. Prestaties (X-as): hoe hoog is de score van de respondent voor deze variabele (genormaliseerd gemiddelde)?.

Hoe verder rechts de factor zich op de grafiek bevindt, hoe tevredener de respondent is volgens de resultaten.

Hoe hoger de factor staat op de grafiek, des te sterker de impact ervan is op de gekozen maatstaf (NPS).

U ziet hierboven vier kwadranten, met twee assen die refereren naar de gemiddelde belangrijkheid en prestaties.

 1. Belangrijke zwakke punten: Dit is in de regel het belangrijkste kwadrant van de vier, en degene waarop u zich het best kunt concentreren. In de linker bovenhoek ziet u de aspecten die belangrijk zijn maar slecht scoren. In bovenstaand voorbeeld ziet u dat “persoonlijke aandacht” in dit kwadrant aanwezig is. Dit betekent dat het een grote impact heeft op de NPS score, en dat het momenteel een slechte beoordeling krijgt van de respondenten. Gebaseerd op deze analyse kunnen we stellen dat het een goed idee is om persoonlijke aandacht te prioriteren in de bedrijfsvoering.
 2. Belangrijke sterke punten: Het kwadrant rechts bovenin bevat aspecten die belangrijk zijn en tevens goed scoren. Dit geeft aan dat deze drijfveren al goed presteren en dat ze een positieve impact hebben op de NPS van het bedrijf. In het voorbeeld hieronder heeft prijs een goede invloed op de NPS.
 3. Onbelangrijke zwakke punten:In het kwadrant linksonder vindt u aspecten die niet belangrijk zijn en die tevens slecht scoren. Hoewel deze aspecten een lage score krijgen van respondenten, zijn ze ook niet belangrijk voor de NPS van het bedrijf. In onderstaand voorbeeld is het niet aan te raden om te investeren in productaanbod of klantondersteuning.
 4. Onbelangrijke sterke punten: Rechts onderin vindt u aspecten die onbelangrijk zijn maar die wel goed scoren. Deze drijfveren worden hoog gewaardeerd maar zijn niet van invloed op de uitkomstmaatstaf NPS. In het voorbeeld is het niet aan te raden dat het bedrijf meer investeert in productkwaliteit.

Houdt altijd rekening met de Nauwkeurigheidsscore voordat u de resultaten analyseert. In de regel geldt: hoe hoger de nauwkeurigheidsscore hoe beter. Het is niet aan te raden beslissingen over bedrijfsvoering te maken wanneer de nauwkeurigheidsscore lager is dan 50%. U kunt hieronder meer lezen over modelnauwkeurigheid.

Hoe gebruikt u de Key Driver Analyse in Survalyzer?

Het minimale aantal interviews wat nodig is voor de berekening is 50. Zijn er minder dan 50 interviews, dan zal de Key Driver Analyse niet starten.

1. Key Driver Analyse starten

2. Uitkomstvariabele vastleggen

3. Voorspellingsvariabelen

4. Methode (berekend algoritme)

5. Filters

6. Resultaten

7. Toevoegen van tabellen en grafieken aan het rapport

Key Driver Analyse uiteengezet

Prestatiescore berekening

De prestatiescore (X-as) is een genormaliseerd gemiddelde van de variabele. Simpel gezegd is het een gemiddelde waarde omgerekend naar een procentuele waarde tussen 0% (= minimale schaalwaarde) en 100% (= maximale schaalwaarde). Normaliseren zorgt ervoor dat u variabelen met verschillende schaalverdelingen toch met elkaar kan vergelijken.

Prestatiescoreberekening = (Gemiddelde waarde – Minimale waarde ) / (Maximale waarde – Minimale waarde).

Voorbeelden:

Respondenten beoordelen de prijsbepalen van uw bedrijf op een schaal van 0 tot 10. Het gemiddelde is een 7.8, dan is de prestatiescore 78(%).

Productkwaliteit wordt beoordeeld op een schaal van 1 tot 5. Het gemiddelde is een 3.8, dan is de prestatiescore 70(%).

Belangrijkheidsscore berekening

De berekening van de relatieve belangrijkheid (Y-as) gebeurt met behulp van ml.net machine learning regressie model. Het is een resultaat van een tweestapsproces:

 1. Machine learning model gebouwd met regressie algoritme om de waarde te voorspellen van de uitkomstmaatstaf vanuit een set gerelateerde functies (voorspellingsvariabelen).Regressie-algoritmes modelleren de afhankelijkheid van de uitkomstmaatstaf op basis van gerelateerde eigenschappen om te bepalen hoe de uitkomst zal veranderen wanneer de waardes ook veranderen.
 2. Permutation Feature Importance (PFI) techniek wordt ingezet om de belangrijkheid van individuele eigenschappen (Variabelen) te beoordelen in een voorspellend model. In grote lijnen werkt het als volgt: data wordt per functie willekeurig geschud voor de totale dataset, waarbij wordt berekent in hoeverre de prestatiemaatstaf in kwestie (e.g. R-squared) afneemt. Hoe groter de verandering, hoe belangrijker de functie is.

Dit tweestapsproces wordt gebruikt om verstoringen door multicollineariteit te vermijden, die kunnen optreden in een pure regressieanalyse.

Wees erop geattendeerd dat de waarde voor belangrijkheid verwijst naar het respectievelijke model en kan verschillen bij elke wijziging aan het model (bv. toevoegen/verwijderen van voorspellers, wijziging aan het geselecteerde algoritme, enz.)

Meer informatie (uitsluitend in het Engels beschikbaar):

Methods (calculation algorithms) available

De FastTree-methode geeft goede resultaten voor veelvoorkomende Key Driver analyse-scenarios. Afhankelijk van uw data, is het mogelijk dat u betere resultaten krijgt door te testen en het beste berekeningsalgoritme voor uw situatie kiest.

Method     Description
FastTree
(default)
 A decision tree-based algorithm that is used for both regression and classification problems. It is known for its speed and accuracy, and is particularly useful when working with large datasets. It is a good choice when you need to train a model quickly and don’t have a lot of time to spend on feature engineering
FastForestA random forest-based algorithm that is used for regression problems. It is similar to FastTree, but instead of building a single decision tree, it builds an ensemble of trees and averages their predictions. This helps to reduce overfitting and improve the accuracy of the model. It is a good choice when you have a large dataset and want to avoid overfitting
OLS
(Ordinary Least Squares)
A linear regression algorithm that is used to model the relationship between a dependent variable and one or more independent variables. It is a simple and widely used algorithm that is easy to interpret. It is a good choice when you have a small dataset and want to model a linear relationship between variables
SDCA
(Stochastic Dual Coordinate Ascent)
A linear regression algorithm that is used to solve large-scale optimization problems. It is particularly useful when working with sparse datasets, as it can handle large numbers of features. It is a good choice when you have a large dataset with many features and want to optimize for sparsity
L-BFGS PoissonA linear regression algorithm that is used to model count data. It is based on the Poisson distribution, which is commonly used to model count data. It is a good choice when you have count data and want to model the relationship between the count data and one or more independent variables
Online Gradient Descent A linear regression algorithm that is used to model the relationship between a dependent variable and one or more independent variables. It is particularly useful when working with large datasets that cannot fit into memory, as it can update the model parameters incrementally. It is a good choice when you have a large dataset and want to train a model in an online setting

Further reading: How to choose an ML.NET algorithm – ML.NET

Model evaluation metrics

Metric          Description
Model accuracyIn our case, it is R-squared converted to percentage value.
R2
(R-squared)
Represents the predictive power of the model as a value between -inf and 1. As a general rule, the closer to 1, the better quality. However, sometimes low R-squared values (such as 0.5) can also be entirely normal for certain research cases and very high R-squared values are not always good. Further reading below.
MAE
(Mean Absolute Error)
Measures how close the predictions are to the actual outcomes. It is the average of all the model errors, where model error is the absolute distance between the predicted outcome value and the correct outcome value. The closer to 0.00, the better quality.
MSE
(Mean Squared Error)
Tells you how close a regression line is to a set of test data values by taking the distances from the points to the regression line and squaring them. The squaring gives more weight to larger differences. It is always non-negative, and values closer to 0.00 are better.
RMSE
(Root Mean Squared Error)
RMSE is the square root of MSE. Has the same units as the predicted outcome, similar to the MAE though giving more weight to larger differences. It is always non-negative, and values closer to 0.00 are better.

Further reading: Evaluation metrics for Regression and Recommendation

Updated on February 5, 2024

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer