Basisrapport bekijken

Op dit scherm kunt u de responsstatistiek van een enquête bekijken. Zo kunt u nagaan welke antwoorden er door de verschillende respondenten bij de diverse vragen zijn gegeven. U kunt voor elke vraag de grafiek bestuderen waarin alle tot dusverre verzamelde antwoorden zijn verwerkt.

Er is geen grafiek voor open vragen, tenzij het Antwoordgegevenstype middels het criterium Geheel getal of Gebroken getal wordt gevalideerd. Antwoorden op open vragen worden doorgaans in een lijst zonder verdere opmaak weergegeven.

In de bovenstaande afbeelding treft u de responsstatistiek van de totale enquête aan. Deze responsstatistiek wordt altijd getoond, zodra u op deze pagina terechtkomt. Onder de rapportnaam ziet u de taal waarin het rapport is opgesteld. Nog wat lager worden twee percentages in twee afzonderlijke halve cirkeldiagrammen getoond.

  • Het eerste percentage onder Voltooid ratio (Completion rate) geeft het aantal respondenten aan dat de enquête volledig heeft afgerond. De status staat dan op Voltooid (Completed). Voor meer info, zie het topic Enquêtestatus: wat is de betekenis ervan?
  • Het tweede percentage onder Begonnen ratio (Started rate) geeft NIET ALLEEN het aantal respondenten aan dat de enquête volledig heeft afgerond, MAAR OOK het aantal respondenten dat de enquêtelink reeds heeft geactiveerd, maar de enquête nog niet heeft afgerond. De status voor de laatstgenoemde groep respondenten staat in dit geval op Bezig (In progress).

De tabel geeft onder meer de verhouding tussen het aantal verstuurde uitnodigingen en het aantal afgeronde enquêtes aan. Onder de tabel wordt de startdatum van de enquête aangegeven. Rechts daarvan ziet u de einddatum; hier zal Voortgaand staan, als de enquête nog loopt.

Bij Reactie per periode ziet u per aangegeven datum (op de horizontale as) het aantal respondenten dat de desbetreffende enquête heeft voltooid. U ziet hier dus alleen de resultaten van de enquêtes waaraan de status Voltooid is toegekend. Uit de bovenstaande afbeelding blijkt dat bijvoorbeeld op 21 januari 2021 80 respondenten de desbetreffende enquête hebben afgerond.

De instelling Stel mijn filter in (Set my filter) wordt alleen onder het begrip Responsstatistieken en boven de secties met alle in de enquête opgenomen vragen (rechts van het scherm) getoond, als bij de instelling Kijkers mogen gegevens filteren op het scherm Activering de waarde Ja is ingesteld. In dit geval kan degene die de resultaten op dit scherm bekijkt, zijn/haar eigen filters instellen.

Zodra de instelling Stel mijn filter in is geactiveerd, verschijnt links een scherm waarop u zelf de gewenste filtervoorwaarden kunt definiëren om zo de omvang van de rapportage tot aanvaarbare proporties terug te brengen. U kunt hiermee dan ook alleen die gegevens opvragen die voor u van belang zijn.

Wanneer er nog geen filtervoorwaarde is ingesteld, zal het aantal interviews exact gelijk zijn aan het aantal deelnemers dat voor het invullen van de enquête is uitgenodigd, zie hierboven bij Interviews opgenomen in filter: xxx (rood omkaderd).

Zodra er echter één filtervoorwaarde (bv. Interviewstatus is Voltooid) wordt vastgelegd, wordt het aantal respondenten (interviews) dat hieraan voldoet, direct aangepast en getoond, zie hierboven. Dit geldt ook voor de omschrijving van de instelling (Stel mijn filter in wordt Bewerk mijn filter). Het filtericoon - in de vorm van een trechter - geeft aan dat er minimaal één filtervoorwaarde is gedefinieerd.

Door nu rechts op het begrip Responsstatistieken te klikken, kunt u per vraag (eronder) bekijken welke antwoorden het aangepaste aantal respondenten geantwoord heeft.

Om het effect van een andere filtervoorwaarde te bekijken, kunt u op de instelling Bewerk mijn filter klikken en links de door u ingestelde filtervoorwaarde(n) aanpassen.

OpmerkingEen filtervoorwaarde kan eenvoudig middels het prullenbakpictogram van het scherm worden gehaald.

Onder het begrip Responsstatistieken en de eventueel aanwezige instelling Stel mijn filter in treft u alle secties inclusief bijbehorende vragen van de enquête aan. Wanneer u een vraag uit het overzicht selecteert, krijgt u aan de linkerzijde meestal het voor de vraag geselecteerde diagram en de bijbehorende rapportagetabel te zien. Het diagramtype kan per vraag op het scherm Selecteer vragen (d.i. de tweede fase bij het toevoegen van een nieuw rapport) worden ingesteld.

In de bovenstaande afbeelding gaat het om een gestapeld staafdiagram. Dit type wordt vooral gebruikt om het proportionele aandeel van elke antwoordmogelijkheid t.o.v. het totale aantal antwoordmogelijkheden te vergelijken. Het totaal van alle proportionele aandelen is altijd 100%. Elk afzonderlijk gedeelte in de horizontale balk staat voor één van de gegeven antwoordopties van de geselecteerde enquêtevraag.

Gebaseerd op de gegevens in de bovenstaande afbeelding, kan het volgende worden geconcludeerd:

  • De antwoordoptie Wiskunde die met het zwarte gedeelte in de horizontale balk correspondeert, is door 2 van de in totaal 30 respondenten geselecteerd. Dit komt neer op een afgerond percentage van 7%.
  • De antwoordoptie Duits die met het rode gedeelte in de horizontale balk correspondeert, is door 5 van de in totaal 30 respondenten geselecteerd. Dit komt neer op een afgerond percentage van 17%, etc.

Wanneer u het online rapport heeft bekeken en/of bestudeerd, kunt u het met een klik op de knop linksboven aan het scherm afsluiten. U keert dan weer direct naar het analyseoverzicht terug.

U kunt altijd weer op dezelfde wijze naar het online rapport van de enquête terugkeren. Dit zult u bijvoorbeeld ingeval van een nog lopende enquête doen, omdat dan immers nog niet alle antwoorden zijn verzameld.

Updated on December 14, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer