1. Home
 2. Panel Management *
 3. Panelsynchronisatie: hoe gebruik ik dat?

Panelsynchronisatie: hoe gebruik ik dat?

Opmerking: Om hiermee te kunnen werken, heeft u de panel ADD-ON functionaliteit nodig.

U kunt de panelsynchronisatie instellen, als u gegevens van de enquête met die van het panel wilt synchroniseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens als Voornaam en E-mailadres. Deze panelsynchronisatie kan voor twee enquêtetypes worden ingezet: de registratie-enquête en de profielenquête.

Registratie-enquête

Een registratie-enquête stelt u in staat nieuwe deelnemers in te schrijven; deze deelnemers worden na het beantwoorden van een aantal enquêtevragen automatisch aan een panel toegevoegd. Deze enquête bevat gewoonlijk vragen over het potentiële panellid, bv. Voornaam, Achternaam, E-mailadres, Geslacht en Functie (een variabele uit een aangemaakte categorie).

Opmerking: Het e-mailadres en het wachtwoord zijn essentiële gegevens voor de registratie, want de deelnemer heeft deze nodig om op de profielenquête te kunnen inloggen.

In een sectie (bv. Profiel) kunt u alle vragen betreffende de potentiële, nieuwe panelleden opnemen, bv. Wat is uw voornaam?. De hier door de deelnemers gegeven antwoorden op de diverse vragen zullen aan het einde van deze sectie met behulp van een instelling automatisch aan het panel worden toegevoegd (zie verderop). Zorg ervoor dat deze profielvragen bij elkaar in één sectie worden gegroepeerd.

Voor het registreren van een wachtwoord met behulp van een open vraag, dient u de instelling Wachtwoord veld aan te vinken. U dient dan ter bevestiging het wachtwoord 2x in te vullen.

Bij een eventuele profielvraag naar het geslacht kunt u drie antwoordopties opnemen: Man, Vrouw en Genderneutraal. Houd er wel rekening mee dat de onderliggende waarden dan respectievelijk 0, 1 en 2 moeten zijn.

Na de laatste profielvraag in deze sectie (bv. Wat is uw functie?) neemt u een paginascheiding in de enquête op. Deze paginascheiding moet voor een eventuele, derde sectie worden ingevoegd. Wanneer op het paginascheidingselement in de enquête klikt, wordt rechts de instelling Maak een nieuw panellid aan bij dit pagina-einde afgebeeld. Deze instelling moet u voor de registratie van nieuwe panelleden aanvinken.

Voor het definiëren van de mapping heeft u een (nieuw) panel nodig die u in het menu Panels kunt aanmaken cq. onderhouden.

Onder het tabblad Leden (Members) wordt ingeval van een nieuw panel nog niets getoond; onder het tabblad Variabelen ziet u alle systeemvariabelen die standaard voor een panel zijn gedefinieerd. Hieraan kunt u uw eigen variabelen, bv. Functie, toevoegen. Deze variabelen moeten in een categorie (= variabele groep) worden ingedeeld, zie onder de groene knop Inhoud toevoegen (Add content).

Wanneer het panel is aangemaakt of bijgewerkt, kunt u bij de Instellingen op de knop Panelsynchronisatie klikken.

Op het scherm Panelsynchronisatie kunt u nu de volgende gegevens instellen:

 1. Het type panelsynchronisatie moet worden gekozen. Bij een registratie-enquête gaat het om het type Inschrijving (Sign Up).
 2. Het panel voor de registratie van potentiële panelleden moet worden geselecteerd (in dit voorbeeld is dat Survey panel).
 3. De gegevens van de profielvragen uit de registratie-enquête moeten met de variabelen uit het geselecteerde panel worden gemapt. Bijvoorbeeld, de open vraag q2 Geef uw voornaam op? mapt u met de systeemvariabele First Name en de open vraag q7 Wat is uw functie? mapt u met de door u gespecificeerde variabele Functie. U kunt in de kolom Panelvariabelen ALLEEN de systeemvariabelen (rood omkaderd) en uw eigen categorievariabelen (groen omkaderd) uit het gekoppelde panel selecteren.
  Door het mappen van deze gegevens bewerkstelligt u dat wanneer een deelnemer bij de vraag q2 Geef uw voornaam op? als antwoord John opgeeft, deze voornaam onder de systeemvariabele First Name in het geselecteerde panel wordt opgeslagen. Een door een deelnemer opgegeven functie als System engineer verschijnt in dit panel onder bijvoorbeeld de door u aangemaakte variabele Functie.

Opmerking: Het datatype van een profielvraag (zie de tweede kolom in bovenstaande afbeelding) moet in overeenstemming zijn met het datatype van de gemapte panelvariabele.

Nadat u alle gegevens heeft gemapt, kunt u op het kruisje X (4) rechtsboven aan het scherm klikken. De door u ingestelde gegevens worden automatisch opgeslagen. U keert dan weer naar het scherm Opstellen met de instellingen terug. De registratie-enquête is nu klaar voor gebruik.

Opmerking: Test de registratie-enquête, voordat u deze publiceert. Indien u deze enquête meerdere malen test, verwijder dan telkens de in het geselecteerde panel opgenomen profielgegevens. Een e-mailadres mag namelijk maar één keer in een panel voorkomen.

Nadat de deelnemers de registratie-enquête met behulp van de anonieme enquêtelink hebben ingevuld en de antwoorden hebben verstuurd, zullen de verstrekte profielgegevens in het desbetreffende panel worden opgenomen. Alleen eventuele verstrekte wachtwoorden worden NIET in het panel getoond; ze zijn echter wel degelijk geregistreerd.

Met behulp van een gebruikersnaam (e-mailadres) en een wachtwoord kan een deelnemer zich op zijn/haar profielpagina aanmelden en heeft hij/zij toegang tot andere enquêtes die met het desbetreffende panel zijn gekoppeld.

E-mailadres bevestigen

Om het geregistreerde e-mailadres van een nieuw panellid te bevestigen, kunt u zich aan de procedure houden die in het topic Registratie: e-mailadres bevestigen is beschreven.

Profielenquête

Een profielenquête die gewoonlijk meer vragen dan een registratie-enquête bevat, stelt u in staat de in het desbetreffende panel geregistreerde gegevens te laten aanpassen of aanvullen (door de panelleden/deelnemers). Zo zult u in een profielenquête min of meer dezelfde vragen als in de bijbehorende registratie-enquête opnemen, zodat een ingelogd panellid de mogelijkheid heeft om zijn/haar in de registratie-enquête vastgelegde gegevens zoals Voornaam en Functie aan te passen. Daarnaast kunt u in een profielenquête extra vragen opnemen om aanvullende informatie over een panellid te verzamelen. Hierbij kunt u denken aan vragen over de woonomgeving, het huishouden, de leefsituatie van een panellid. De structuur van zo’n panelenquête zal er behoorlijk anders uitzien.

Nadat een panellid de gegevens in de profielenquête heeft aangepast en/of aangevuld, zullen deze direct in het panel worden verwerkt, mits uiteraard de panelsynchronisatie is ingesteld. Bij deze enquête hoeft er geen instelling voor de update van bestaande panellidgegevens te worden aangevinkt.

Wanneer bij een profielenquête van de anonieme enquêtelink gebruik wordt gemaakt, moet het panellid (de deelnemer) zich met behulp van een gebruikersnaam (e-mailadres) en een wachtwoord aanmelden.

Opmerking: Om het loginproces voor de profielenquête te omzeilen, kunt u ook het desbetreffende panel voor deze enquête uitnodigen. Een panellid krijgt dan een persoonlijke link, waarmee hij/zij geauthenticeerd en geïdentificeerd wordt.

Aan het begin van een profielenquête zult u veelal een sectie (bv. Introductie) met een vraag opnemen waarin u het panellid (de deelnemer) om toestemming vraagt de door hem/haar aangepaste en/of aangevulde gegevens in een panel te verwerken. Dit kan een vraag zijn waarop alleen met Ja of Nee geantwoord kan worden.

In de volgende sectie (bv. Profiel) kunt u controlevragen opnemen, die tot doel hebben de in de registratie-enquête door een panellid ingevoerde gegevens door dit panellid te laten verifiëren. Zo kan de functie van een panellid zijn gewijzigd. Om de functiewijziging in een panelprofielenquête aan te brengen, kunt u bijvoorbeeld de volgende gegevens inrichten:

 1. een tekstblok met onder meer de placeholder {{member.Function}} zodat het panellid op de positie van deze placeholder de door hem/haar in de registratie-enquête opgegeven functie te zien krijgt, bv. Customer support specialist.
 2. een enkelekeuzevraag met 2 antwoorden: Ja en Nee. Indien de functie van het panellid is gewijzigd, zal hij/zij hier de optie Nee selecteren.
 3. een open vraag met de tekst Wijzig uw functie zodat het panellid zijn/haar nieuwe functie kan opgeven, indien hij/zij bij de enkelekeuzevraag de optie Nee heeft geselecteerd. Dit kan met behulp van een filter worden ingesteld.

Voorts kunt u in deze enquête nieuwe profielvragen opnemen om aanvullende informatie over een reeds bestaand panellid te verkrijgen. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld over de woonomgeving, het huishouden en de leefsituatie van een panellid gaan, bv. een open vraag als In welke wijk woont u?.

Voor elke profielvraag moet in feite een variabele (systeemvariabele of eigen, aan te maken variabele) in het desbetreffende panel beschikbaar zijn. Voor de vraag In welke wijk woont u? kan bijvoorbeeld de eigen variabele District worden aangemaakt. Deze variabele kan in een categorie (= variabele groep) worden ingedeeld, zie onder de groene knop Inhoud toevoegen (Add content).

De hier door een panellid aangepaste en toegevoegde profielgegevens zullen bij het versturen van de antwoorden direct in het panel worden verwerkt. Zorg ervoor dat alle profielvragen bij elkaar in één sectie worden gegroepeerd.

Ook voor de profielvragen uit de tweede sectie van de panelprofielenquête kunt u een filter instellen waarin u bijvoorbeeld het panellid vraagt of hij/zij de door hem/haar opgegeven panelgegevens wil aanpassen en aanvullen. Hiervoor moet u op het sectie-element in de enquête klikken opdat aan de rechterzijde de knop Filter toevoegen verschijnt. Als u hierop klikt, verschijnt het venster Filter voor sectie - NAAM. In dit venster kunt u bijvoorbeeld de volgende keuzes vastleggen:

 • Toon dit element
 • als - Vraag - q1 Wilt u uw gegevens voor het panel aanpassen en aanvullen? - Ja - geselecteerd

Voor het definiëren van de mapping heeft u een panel nodig die u in het menu Panels kunt onderhouden.

Onder het tabblad Leden (Members) worden de gegevens van de panelleden getoond die zij in de registratie-enquête hebben opgegeven; onder het tabblad Variabelen ziet u alle systeemvariabelen die standaard voor een panel zijn gedefinieerd. Hieraan moeten alle door u te gebruiken variabelen, bv. District, worden toegevoegd. Het betreft hier de variabelen die voor de nieuwe vragen uit de profielenquête moeten worden gebruikt. Deze variabelen moeten in een categorie (= variabele groep) worden ingedeeld, zie onder de groene knop Inhoud toevoegen.

Wanneer het panel is bijgewerkt, kunt u bij de Instellingen op de knop Panelsynchronisatie klikken.

Op het scherm Panelsynchronisatie kunt u nu de volgende gegevens instellen:

 • Het type panelsynchronisatie moet worden gekozen. Bij een profielenquête gaat het om het type Panelprofiel (Panel profile).
 • Het betreft een panel waarvoor de mapping moet worden uitgevoerd.
 • Het panel voor de update van panellidgegevens moet worden geselecteerd (hier: Survey panel).

Eronder vindt u het overzicht met de te mappen gegevens:

 • De gegevens van alle profielvragen uit de profielenquête moeten met de variabelen uit het geselecteerde panel worden gemapt. Bijvoorbeeld, de open vraag q2 Wijzig uw voornaam mapt u met de systeemvariabele First Name en de open vraag q7 Wijzig uw functie mapt u met de door u gespecificeerde variabele Functie. De nieuwe profielvraag q12 In welke wijk woont u? kunt u met de variabele District mappen. U kunt in de kolom Panelvariabelen ALLEEN de systeemvariabelen (rood omkaderd) en uw eigen categorievariabelen (groen omkaderd) uit het gekoppelde panel selecteren.
  Door het mappen van deze gegevens bewerkstelligt u dat wanneer een panellid bij de vraag q2 Wijzig uw voornaam een andere dan de in de registratie-enquête opgegeven voornaam als antwoord opgeeft, deze voornaam onder de systeemvariabele First Name in het geselecteerde panel wordt opgeslagen. Een door een panellid opgegeven wijk als Noordoost verschijnt in dit panel onder bijvoorbeeld de door u aangemaakte variabele District.

Opmerking: Het datatype van een profielvraag (zie de tweede kolom in bovenstaande afbeelding) moet in overeenstemming zijn met het datatype van de gemapte panelvariabele.

Nadat u alle gegevens heeft gemapt, kunt u op het kruisje X rechtsboven aan het scherm klikken. De door u ingestelde gegevens worden automatisch opgeslagen. U keert dan weer naar het scherm Opstellen met de instellingen terug. De profielenquête is nu klaar voor gebruik.

Opmerking: Test de profielenquête, voordat u deze publiceert. Indien u deze enquête meerdere malen test, verwijder dan telkens de in het geselecteerde panel opgenomen profielgegevens. Een e-mailadres mag namelijk maar één keer in een panel voorkomen.

Nadat een panellid de profielenquête heeft aangepast en/of aangevuld en de antwoorden heeft verstuurd, zullen de door hem/haar verstrekte profielgegevens in het desbetreffende panel worden verwerkt.

Updated on December 12, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer