1. Home
  2. Enquête
  3. Enquête maken
  4. Vraagtypen
  5. Matrix
  6. Puntentotaal bij regels in matrixvraag moet 100 zijn (professional user)

Puntentotaal bij regels in matrixvraag moet 100 zijn (professional user)

Moeilijkheidsgraad: Moeilijk

Waarvoor dient de functie?

Stel, u heeft een matrixvraag die uit bijvoorbeeld 5 rijen en 2 kolommen bestaat. In de eerste 4 rijen van deze vraag wilt u de services AAA, BBB, CCC en DDD door een enquêtedeelnemer middels een aantal punten laten beoordelen. Het totaal van alle punten, opgegeven bij de services AAA, BBB, CCC en DDD, moet echter gelijk aan 100 zijn. Dit totaal wordt telkens in de vijfde rij bijgewerkt. Een deelnemer kan deze services voor bijvoorbeeld twee of meer bedrijven, afdelingen, etc. separaat beoordelen (hier: kolom Bedrijf A en Bedrijf B).

Het minimale aantal punten dat door een deelnemer aan een service kan worden toegekend is 0; het maximale aantal punten per service is 100.

Use case en hoe in te stellen?

Elke enquêtevraag heeft een variabele schermcode. Deze matrixvraag heeft bijvoorbeeld de variabele schermcode q2. De vijf rijen in deze matrixvraag hebben elk een afzonderlijk variabel achtervoegsel: AAA = 1; BBB = 2; CCC = 3; DDD = 4 en EEE = 5. Aan de kolommen Bedrijf A en Bedrijf B worden respectievelijk de achtervoegsels 1 en 2 toegekend. Bij beide kolommen moet het antwoordgegevenstype Geheel getal (Integer number), de minimale waarde 0 en de maximale waarde 100 worden ingesteld (zie hieronder).

Om het totale aantal punten in beide kolommen van de matrixvraag op 100 te laten uitkomen, dient u twee waardetoewijzingen VOOR de matrixvraag in de enquête op te nemen. Hierbij zijn de gegevens van de variabele schermcode en de achtervoegsels van de rijen & kolommen van belang.

Bovengenoemde waardetoewijzingen kunnen als volgt worden geïnterpreteerd:

  • q2_5_1 = schermcode vraag – rij 5 (Totaal) – kolom 1 (Bedrijf A). Bij q2_5_1 gaat het om het totaal van de door een enquêtedeelnemer opgeven punten (dat 100 moet zijn) bij alle services AAA (q2_1_1) t/m DDD (q2_4_1) in de kolom Bedrijf A.
  • q2_5_2 = schermcode vraag – rij 5 (Totaal) – kolom 2 (Bedrijf B). Bij q2_5_2 gaat het om het totaal van de door een enquêtedeelnemer opgeven punten (dat 100 moet zijn) bij alle services AAA (q2_1_2) t/m DDD (q2_4_2) in de kolom Bedrijf B.

Bij beide waardetoewijzingen kan de volgende uitvoeringsoptie worden geselecteerd:

  • Altijd (onmiddellijk na elke wijziging in een betrokken variabele)

Direct NA de matrixvraag kunnen dan twee validatie-elementen in de enquête worden ingevoegd: één voor de totaalberekening in kolom Bedrijf A en één voor de totaalberekening in kolom Bedrijf B.

Bij de validatie-elementen kunt u een foutmelding opgeven, bijv. Het totale aantal punten in de kolom Bedrijf A moet gelijk zijn aan 100. Hierna kunt u de voorwaarde aangeven waaronder deze foutmelding aan een enquêtedeelnemer wordt getoond. Nadat u op de knop Voorwaarde(n) bewerken heeft geklikt, verschijnt het venster Filter waarop u bijvoorbeeld de volgende gegevens kunt instellen:

  • Toon dit validatiebericht
  • als – Berekening – q2_5_1 – != (is niet gelijk aan) – 100
Updated on November 16, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer