Rangorde

Dit vraagtype kan worden gebruikt om de respondent verschillende items (bv. kleuren) in een bepaalde rangorde te laten plaatsen. Zo kunt u er bijvoorbeeld achter komen wat de favoriete kleur van de respondent is, maar ook welke kleur gemiddeld het hoogste scoort.

Bij dit vraagtype speelt het aantal rangen een belangrijke rol. Het aantal rangorde-opties kunt u rechts onder de Items in een schuifbalk aangeven. Het maximale aantal rangorde-opties wordt bepaald door het aantal items waarop de vraag betrekking heeft. De bovenstaande afbeelding laat zien dat de respondent maximaal drie items uit de vraag kan selecteren.

  • Aan het item dat bij het invullen van de enquête door de respondent bovenaan (bv. de kleur Geel) wordt geplaatst, worden 3 punten toegekend.
  • Aan het item dat de tweede positie inneemt (bv. de kleur Rood), worden 2 punten toegewezen.
  • Tot slot krijgt het item op de derde positie (bv. de kleur Zwart) 1 punt.

Wanneer een respondent 3 kleuren heeft geselecteerd, maar de onderlinge rangorde wil wijzigen (de kleur Zwart moet bijvoorbeeld van de derde positie naar de tweede positie worden verschoven), dan moet de respondent de muiscursor op het desbetreffende item (de kleur Zwart) plaatsen, zodat de cursor de vorm van een hand aanneemt (zie de eerste afbeelding). Deze respondent kan vervolgens de kleur Zwart naar de tweede positie verslepen door de linkermuisknop ingedrukt te houden. Zodra dit item dan de gewenste positie heeft ingenomen, kan de respondent de linkermuisknop loslaten.

Met behulp van het =-icoon (rood omcirkeld) kan de deelnemer een geselecteerd item uit het rangordeoverzicht halen om er eventueel een ander item aan toe te voegen.

Als de instelling Items randomiseren is aangevinkt, dan zien de respondenten de items in gerandomiseerde volgorde. Als randomisatie is geactiveerd, kunt u ook weer items van randomisatie uitsluiten.

Als de instelling Forceer antwoord is aangevinkt, dan moet de respondent bij het vullen van de enquête evenzovele items selecteren als dat er op de schuifbalk bij Aantal rangen is aangegeven.

Als bijvoorbeeld 10 deelnemers de enquête hebben ingevuld, kunt u de resultaten in het online rapport terugzien. Hiervoor kunt u in het gecreëerde basisrapport op het rood omcirkelde pictogram klikken, zie onder Analyseren. Klik hier voor een beschrijving over het aanmaken van een basisrapport.

Nadat u in het online rapport op de desbetreffende rangordevraag heeft geklikt, verschijnt links een grafiek waarin per item de totale puntenscore (van alle enquêtedeelnemers) wordt aangegeven.

Uit de bovenstaande grafiek kunt u afleiden dat het item (hier: de kleur Geel) het meeste aantal punten heeft behaald. De puntenscore wordt als volgt berekend:

  • Van de 10 deelnemers hebben 5 deelnemers de kleur Geel op de eerste rang (positie) gezet. Daarnaast zijn er 2 deelnemers die de kleur Geel op de derde rang hebben geplaatst. Aan een item op de eerste, tweede en derde rang worden respectievelijk 3, 2 en 1 punten toegekend. Het totaal aantal punten voor de kleur Geel is dus gelijk aan 5x3 + 2x1 = 17.
  • Van dezelfde 10 deelnemers hebben 2 deelnemers de kleur Oranje op de eerste rang (positie) gezet. Vervolgens zijn er 4 deelnemers die deze kleur op de tweede rang hebben geplaatst. Tot slot is er nog 1 deelnemer die aan deze kleur de derde positie heeft toegekend. De puntenscore voor deze kleur komt hiermee op: 2x3 + 4x2 + 1x1 = 15.

Op dezelfde wijze als hierboven beschreven, komt de puntenscore van de andere items (de overige kleuren) tot stand. De berekening hangt vooral samen met het aantal rangen dat voor deze vraag is ingesteld. Stel, het aantal rangorde-opties is middels de schuifbalk op 2 ingesteld, dan zal aan het item dat bij het invullen van de enquête door de respondent

  • bovenaan wordt geplaatst, 2 punten worden toegekend,
  • op de tweede positie wordt geplaatst, 1 punt worden toegekend.

In de ruwe data wordt per record (regel) de rangpositie van een item (kleur) per deelnemer aangegeven. Zo wordt door de eerste deelnemer uit bovenstaand voorbeeld de kleur Geel (kolom q1_1) op de eerste positie gezet (3 punten); de kleur Oranje (kolom q1_4) staat bij deze deelnemer op de tweede positie (2 punten).

Bij de tiende (laatste) deelnemer uit dit overzicht staat de kleur Geel (kolom q1_1) op de derde positie (1 punt) en de kleur Oranje (kolom q1_4) op de tweede positie (2 punten).

Opmerking: In de ruwe data vindt u geen puntenscore zoals bij het online rapport.

Updated on November 14, 2022

Was this article helpful?

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer