1. Home
 2. Enquête
 3. Enquête maken
 4. Filter
 5. Filters: zo gebruikt u ze goed

Filters: zo gebruikt u ze goed

Filters kunnen op drie niveaus in een enquête worden gebruikt:

 1. secties – professional user
 2. vragen
 3. antwoordopties, rijen (matrix) en kolommen (matrix) – professional user
Secties

Een filter kan op een sectie worden toegepast, als u vragen over een bepaald product of een bepaalde service wilt groeperen die, afhankelijk van een eerder geselecteerd antwoord in een enquêtevraag, al dan niet aan een deelnemer moeten worden getoond.

Stel, in het begin van een enquête (bv. in sectie 1) vraagt u een deelnemer aan welk van de drie producten hij/zij de voorkeur geeft, bv. product A, product B of product C. Daarna kunt u voor elk van deze producten diverse vragen opnemen:

 • de vragen over product A plaatst u in sectie A,
 • de vragen over product B plaatst u in sectie B,
 • de vragen over product C plaatst u in sectie C.

Vervolgens kunt u per sectie een filter instellen. Als voorbeeld nemen we Filter voor sectie A

 • Toon dit element, d.w.z. toon alle vragen in sectie A
 • ALS – Vraag – q1 Aan welk van de volgende 3 producten geeft u de voorkeur? – Product A – geselecteerd

Nadat u de filters bij alle secties heeft ingesteld en de enquête heeft gepubliceerd, zullen de deelnemers die bij de vraag Aan welk van de volgende 3 producten geeft u de voorkeur?

 • product A hebben geselecteerd, alle vragen uit sectie A te zien krijgen. Zij krijgen de vragen uit de secties B en C niet te zien.
 • product B hebben geselecteerd, alle vragen uit sectie B te zien krijgen. Zij krijgen de vragen uit de secties A en C niet te zien.
 • product C hebben geselecteerd, alle vragen uit sectie C te zien krijgen. Zij krijgen de vragen uit de secties A en B niet te zien.

Vragen

Een filter kan op een vraag worden toegepast, als u een toelichting op eerder gegeven antwoord wilt hebben.

Stel, u vraagt een deelnemer hoe hij/zij product B zou beoordelen. Als mogelijke antwoordopties geeft u Slecht, Matig, Gemiddeld, Goed en Uitstekend aan. Wanneer een willekeurige deelnemer dan bijvoorbeeld een uitstekende beoordeling aan product B toekent, wilt u wellicht de reden van deze beoordeling weten.

U kunt dan na de beoordelingsvraag een open vraag met de titel Waarom krijgt product B een uitstekende beoordeling van u? in de enquête opnemen. Bij deze open vraag kunt u vervolgens een filter instellen, zoals:

 • Toon dit element, d.w.z. toon vraag q4
 • ALS – Vraag – q3 Hoe zou u product B beoordelen? – Uitstekend (Excellent) – geselecteerd

Nadat u de filter bij de vraag heeft ingesteld en de enquête heeft gepubliceerd, zullen de deelnemers die bij vraag q3 Hoe zou u product B beoordelen? de optie Uitstekend hebben geselecteerd, ook vraag q4 te zien krijgen waarin ze om een toelichting worden gevraagd.

Antwoordopties/Rijen/Kolommen

Ook bij antwoordopties, rijen (matrix) en kolommen (matrix) kunt u een filter instellen.

Stel, u vraagt een deelnemer eerst met behulp van een meerkeuzevraag welk van de vier diensten hij/zij vaak gebruikt. Daarna wilt u deze deelnemer de door hem/haar vaak gebruikte diensten laten beoordelen in een matrixvraag. U kunt dan een filter op elke rij van de matrixvraag zetten (zie onderstaande afbeelding).

Bij de rijen in een matrixvraag (q6) kunt u filters instellen voor dienst A (Service A) t/m dienst D (Service D). Bij een rij ziet dit er ongeveer als volgt uit:

 • Toon dit element, d.w.z. toon rij met Service A
 • ALS – Vraag – q5 Welk van de volgende diensten gebruikt u vaak? – Service A – geselecteerd

De overige 3 filters voor service B t/m service D kunt u op dezelfde wijze instellen.

Nadat u de filters bij de rijen heeft ingesteld en de enquête heeft gepubliceerd, zullen de deelnemers alleen die diensten (services) moeten beoordelen die zij in de meerkeuzevraag Welk van de volgende diensten gebruikt u vaak? hebben aangevinkt.

Boolean operators

Voor het combineren van voorwaarden worden twee Boolean operators EN en OF gebruikt. Bij EN is de combinatie sterker dan bij OF. Onderstaand diagram is bedoeld om dit duidelijk te maken:

In wezen is het dus zo dat door combineren van voorwaarden met EN een gecombineerde voorwaarde ontstaat. Bij combineren van voorwaarden met OF worden de voorwaarden afzonderlijk behandeld.

Concrete voorbeelden

Stel, u heeft voor de vraag Hoe zinvol is uw werk? de bovenstaande filter ingericht, dan zullen de volgende deelnemers de vraag te zien krijgen:

 • De deelnemers die bij de vraag Wat is uw geslacht? de optie Vrouw EN bij de vraag Wat is uw leeftijdscategorie? de optie Jonger dan 25 hebben geselecteerd.
 • Alle deelnemers die bij de vraag Wat is uw leeftijdscategorie? de optie Van 25 tot 40 jaar hebben geselecteerd.

Door het toevoegen van een nieuwe filterconditie, zal het aantal deelnemers dat de vraag Hoe zinvol is uw werk? te zien krijgt, worden beïnvloed. Afgaand op bovenstaand filter, zal deze vraag aan de volgende deelnemers worden getoond:

 • De deelnemers die bij de vraag Wat is uw geslacht? de optie Vrouw EN bij de vraag Wat is uw leeftijdscategorie? de optie Jonger dan 25 hebben geselecteerd.
 • De deelnemers die bij de vraag Wat is uw geslacht? de optie Vrouw EN bij de vraag Wat is uw leeftijdscategorie? de optie Van 25 tot 40 jaar hebben geselecteerd.

Filterelementen

Filters kunnen op de volgende elementen worden toegepast: Vraag, Sample/Panel, Apparaat, URL-variabele, Berekening, Interview en Aangepaste variabele.

Met een filter op basis van vragen kunt u voorwaarden ontwerpen op basis van antwoorden die door de deelnemer zijn gegeven voorafgaand aan het vraagelement waaraan het filter is gekoppeld.

Bij vraagtypen als de meerkeuze- en de matrixvraag beschikt u naast de specifieke, voorgedefinieerde antwoordopties bij een vraag ook over de optie Aantal geselecteerde opties, die kan worden gebruikt om het aantal gekozen antwoordopties voor die vraag in te stellen.

Stel, in een meerkeuzevraag Welke steden heeft u in de afgelopen 5 jaar bezocht? vraagt u de deelnemers maximaal 3 steden uit de getoonde antwoordopties te selecteren. Als een deelnemer meer dan 3 steden selecteert, dan zou er een melding moeten verschijnen die hem/haar erop attendeert zijn/haar selectie aan te passen, alvorens met de enquête verder kan worden gegaan.

Hiertoe neemt u onder de meerkeuzevraag een validatie-element in de enquête op, waarbij een filter met de optie Aantal geselecteerde opties kan worden ingesteld. Voor meer informatie wordt u naar het topic Validatie verwezen.

Een sample- of panelfilter kan worden gebruikt, wanneer de deelnemer een geïdentificeerd sample- of panellid is. Alle variabelen in het sample/panel kunnen als filtervoorwaarde worden gebruikt.

Opmerking: Elk datatype in het sample/panel werkt verschillend. Zie ook het topic Datatypes.

Een op een apparaat gebaseerde filter stelt u in staat om elementen te tonen of te verbergen, afhankelijk van het gebruikte apparaat. Het systeem kan onderscheid maken tussen desktop- en mobiele apparaten (smartphone, tablet).

In Survalyzer kunnen 20 URL-variabelen worden gebruikt. Deze kunnen worden ingesteld door ze aan de URL van de enquête toe te voegen.

In een berekening kunnen diverse voorwaarden worden toegepast. De volgende bewerkingen zijn mogelijk: (*) vermenigvuldigen, (/) delen, (+) optellen, (-) aftrekken, (%) modulo berekenen.

Informatie over het correct gebruik van variabele namen in een berekening vindt u in dit topic.

Een taalfilter kan worden gebruikt om vragen, op basis van de taal van de deelnemer, te tonen of te verbergen.

In Survalyzer is het ook mogelijk om aangepaste (custom) variabelen te creëren door van het element Waardetoewijzing binnen een enquête gebruik te maken. U kunt voorwaarden op basis van deze variabelen instellen.

Opmerking: Elk datatype in de aangepaste variabelen werkt verschillend. Zie ook het topic Datatypes.

Updated on November 18, 2022
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer