Waardetoewijzingen – Functies

Deze pagina is een aanvulling op de reeds beschreven basisfunctionaliteit in het topic Waardetoewijzingen. Als u nog niet echt vertrouwd bent met het begrip Waardetoewijzingen, kunt u ook de informatie in dit topic raadplegen.

Disclaimer: Met een Professional User Licentie kunt u alle op deze pagina beschreven functies gebruiken. U hebt echter een uitgebreide supportovereenkomst (SLA – Service Level Agreement) nodig, als u onze hulp nodig heeft bij de implementatie. Voor complexe waardetoewijzingen voor wetenschappelijk gebruik wordt geen Survalyzer productsupport verleend. Voor vragen of informatie omtrent een SLA kunt u te allen tijde contact met ons salesteam opnemen.

Math.js functies

Het element Waardetoewijzing is gebaseerd op math.js. Het gaat hier om kant-en-klare functies die in de waardetoewijzingen kunnen worden gebruikt. Als u een functie in de volgende opsomming mist, kunt u de math.js functiereferentie voor meer functies doorzoeken: https://mathjs.org/docs/reference/functions.html

Rekenkunde

FunctieOmschrijvingVoorbeeldResultaat
+telt numerieke waarden opsum=3+25
trekt numerieke waarden van elkaar afdifference=3-21
*vermenigvuldigt numerieke waardenproduct=3*26
/deelt numerieke waarden door elkaarquotient=3/21.5
%berekent de modulus (restwaarde van deling)modulus=3%21
^berekent het kwadraat van de numerieke waardesquare=3^29
sqrtberekent de vierkantswortelresult=sqrt(9)3
absberekent de absolute waarderesult1=abs(-5)
result2=abs(5)
5
5
roundrondt getallen op decimalen afresult=round(2.35,1)2.4

Statistiek

Download het JSON-bestand van de statistiekreferentie-enquête en importeer het in uw workspace.

FunctieOmschrijvingVoorbeeldResultaat
sumberekent de somsum(2,3,5)10
meanberekent het rekenkundig gemiddeldemean(2,3,5)3.3333…
medianberekent de mediaanmedian(2,3,5)3
stdberekent de standaarddeviatiestd(2,3,5)1.5275…
varianceberekent de variantievariance(2,3,5)2.3333…
minberekent de minimumwaardemin(2,3,5)2
maxberekent de maximumwaardemax(2,3,5)5

Randomisatie

Download het JSON-bestand van de randomisatiereferentie-enquête en importeer het in uw workspace.

FunctieOmschrijvingVoorbeeldEnquête-referentie
randomstuurt een reëel getal terug tussen min (inclusief) en max (exclusief)random(min,max)
randomIntstuurt een geheel getal terug tussen min (inclusief) en max (exclusief)randomInt(min,max)Sectie 2 van randomisatie-enquête
pickRandomstuurt een willekeurig gekozen element uit de gegeven lijst terugpickRandom([var1,var2,var3])Sectie 1 van randomisatie-enquête
shuffleverwisselt de waarden van een matrixshuffle([var1,var2,var3])

Teksten

Download het JSON-bestand van de tekstreferentie-enquête en importeer het in uw workspace.

FunctieOmschrijvingVoorbeeldResultaat
concatvoegt teksten samenconcat("8005"," ","Zürich")“8005 Zürich”
equalsvergelijkt teksten en retourneert hetzij “true” of “false”equals("8005","Zürich")false
counttelt het aantal karakters van een tekstcount("8005 Zürich")11
[start:stop]stuurt een gedeelte van de tekst terug, beginnend bij “start” en eindigend bij “stop” (aantal karakters)"8005 Zürich"[1:4]“8005”
indexOfstelt de startpositie van een zoektekst vast (let op: het eerste karakter is positie 0)indexOf("8005 Zürich","Zürich")
indexOf("8005 Zürich","Utrecht")
5

-1
subsetvervangt karakters op gedefinieerde positiesubset("8000 Zurich",index(4:7),"5 Zü")“8005 Zürich”

Datatransformatie

Download het JSON-bestand van de datatransformatie referentie-enquête en importeer het in uw workspace.

FunctieOmschrijvingVoorbeeldEnquête-referentie
date2numberretourneert de tijdstempel (aantal milliseconden) voor een bepaalde datumdate2number(varDate)Sectie 1 van datatransformatie- enquête
datetime2numberretourneert de tijdstempel (aantal milliseconden) voor een bepaalde tijd (incl. een datum)datetime2number(varDateTime)
todayretourneert huidige datum (gegevenstype datum)today()Sectie 1 van datatransformatie- enquête
addDaysvoegt aantal opgegeven dagen toe aan een gegeven datum (gegevenstype datum)addDays(today(),-7)
parseNumberretourneert geheel getal omsloten door tekstparseNumber(varText)Sectie 2 van datatransformatie- enquête
parseRealretourneert reëel getal omsloten door tekstparseReal(varText)
convertToStringzet gegeven getal om in tekstconvertToString(varNumber)Sectie 2 van datatransformatie- enquête
binstuurt binaire waarde van getal terug (gegevenstype tekst)bin(varNumber)
hexstuurt hexadecimale waarde van getal terug (gegevenstype tekst)hex(varNumber)
csvToNumberArrayzet een CSV-tekst in een getallenreeks om (gegevenstype matrix)csvToNumberArray('34,34,123,43')
csvToStringArrayzet een CSV-tekst in een tekstenreeks om (gegevenstype matrix)csvToStringArray('34, 34, 123 , 43')
toJSONzet een JSON tekst in een JSON variabele omtoJSON(varText)

Tellers

Download het JSON-bestand van de tellers referentie-enquête en importeer het in uw workspace.

FunctieOmschrijvingVoorbeeldEnquête-referentie
count_startedberekent het aantal interviews met status “Bezig”survey.count_startedSectie 2a van randomisatie- enquête
count_completedberekent het aantal interviews met status “Voltooid”survey.count_completedSectie 2a van randomisatie- enquête
countInterviewsberekent het aantal interviews dat aan gedefinieerde voorwaarde voldoetcountInterviews(customCondition)Sectie 1 van tellers-enquête

Elementbesturing enquête

Download het JSON-bestand van de besturingselementen referentie-enquête en importeer het in uw workspace.

FunctieOmschrijvingVoorbeeldEnquête- referentie
setSurveyFieldsReadOnlyzet tekstvelden of meerkeuze selectievakjes in alleen-lezen modussetSurveyFieldsReadOnly([VariableName])
setSurveyFieldsEditablezet de alleen-lezen modus terugsetSurveyFieldsEditable([VariableName])
setSectionOrderstelt de weergavevolgorde van de volgende secties insetSectionOrder(["Section C","Section A","Section B"])
shuffleChoicesWithinBlocksorteert de antwoordopties willekeurig binnen opgegeven bereikensetSectionOrder(["Section C","Section A","Section B"])
shuffleChoicesByBlocksorteert de opgegeven bereiken willekeurig in antwoordoptiesshuffleChoicesWithinBlock("q1",[1,2,3],[4],[5,6])
hide (back button)verbergt de Vorige-knopBackButton("hide")Sectie 2 van besturings-enquête
hide (next button)verbergt de Volgende- knop gedurende een bepaald aantal secondenNextButton("hide",5)Sectie 1 van besturings-enquête
click (next button)klikt automatisch op de Volgende-knop na een bepaald aantal secondenNextButton("click",5)Sectie 1 van besturings-enquête
hideandclick (next button)verbergt de Volgende-knop gedurende een bepaald aantal seconden en klikt er dan automatisch opNextButton("hideandclick",5)Sectie 1 van besturings-enquête

Speciale functies

Download het JSON -bestand van gebruikersfuncties en de Als-Dan-Anders referentie-enquête en importeer het in uw workspace.

Download het JSON-bestand van de matrixto referentie-enquête en importeer het in uw workspace.

FunctieOmschrijvingVoorbeeldEnquête-referentie
if-then-else statementmaakt de voorwaardelijke uitvoering van acties mogelijkcustomCondition ? thenAction : elseActiongebruikers-functie en Als-Dan-Anders referentie-enquête
isNullOrUndefined
isNull
isUndefined
wordt in voorwaarden gebruikt om te controleren of een variabele leeg of niet gedefinieerd isisNullOrUndefined(varText)
isNull(varText)
isUndefined(varText)
gebruikers-functie en Als-Dan-Anders referentie-enquête
custom functionswordt voor repeterende acties gebruiktnaFilter(x) = x!=0 and x!=null
real3 = mean(filter([var1,var2,var3],naFilter))
gebruikers-functie en Als-Dan-Anders referentie-enquête
list functionverbergt niet-geselecteerde antwoorden van een lijst in vervolgvragenlist(choice) = answer(concat('brand_',choice.code)) == 1 ? true : false
setChoicesVisibility('bestbrand',list)
JSON van lijstfunctie referentie-enquête
getSurveyLinkgenereert een persoonlijke link voor een bepaalde enquêtelink=getSurveyLink(123)JSON van enquête-koppeling referentie-enquête
matrixtoflatarraylevert een ééndimensionale matrix (reeks) op uit een meerdimensionale matrixmatrixtoflatarray(varMatrix[1:end,2])matrixto referentie-enquête
matrixToHtmlgenereert HTML-tabelcode van een matrixvariabelematrixToHtml(varMatrix)matrixto referentie-enquête
Updated on August 8, 2023

Article Attachments

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer