Download ruwe data

Nadat u op het analyseoverzicht op deze knop heeft geklikt, verschijnt het scherm Download waarop u het downloaden van ruwe gegevens kunt configureren, voordat u de ruwe onderzoeksgegevens gaat exporteren.

 1. De enquêtetaal waarin de vragen en antwoorden moeten worden opgesteld. U kunt in dit veld alleen een taal selecteren, als de enquête in meer talen is opgesteld.
 2. De interviewstatus
  Als u hier bijvoorbeeld Voltooid selecteert, zullen alleen de resultaten van de enquêtes die door de deelnemers zijn afgesloten, in het exportbestand worden meegenomen. Niet-afgeronde enquêtes en enquêtes die bij een deelnemer die tot een screenout hebben geleid, worden in dit geval niet meegenomen.
 3. Het bestandsformaat
  De ruwe gegevens kunnen in 2 formaten worden gedownload: Excel of SPSS (zie hieronder).
Excel-formaat

Bij selectie van Excel kunt u nog aangeven of de ruwe data moeten worden gedownload met:

 • variabele namen en variabele waarden. In het gedownloade Excel-bestand ziet u dan bijvoorbeeld de volgende gegevens:
  1. de variabele schermcodes die voor alle vragen zijn gedefinieerd
  2. een variabele waarde die aangeeft of een bepaalde antwoordoptie wel (= 1) of niet (= 0) is geselecteerd
  3. de door de deelnemers geselecteerde numerieke waardes die aan de diverse antwoordopties van een vraag (bv. 3 = de kleur Blauw) zijn toegekend
  4. de door de deelnemers opgegeven numerieke waardes die tussen de 18 en 99 (hier: leeftijd) moeten liggen
 • labels voor vraagteksten en antwoordmogelijkheden. In het gedownloade Excel-bestand ziet u dan bijvoorbeeld de volgende gegevens:
  1. de vraagteksten die voor alle enquêtevragen en subvragen zijn opgesteld
  2. een variabele omschrijving die aangeeft of een bepaalde antwoordoptie wel (= checked) of niet (= unchecked) is geselecteerd
  3. de door de deelnemers geselecteerde antwoordopties van een enquêtevraag (bv. de kleur Blauw)
  4. de door de deelnemers opgegeven numerieke waardes die tussen de 18 en 99 moeten liggen

Opmerking: Voor antwoorden op open vragen speelt de geselecteerde optie (met variabele namen en variabele waarden OF met labels voor vraagteksten en antwoordmogelijkheden) geen enkele rol. Getallen als leeftijd, e-mailadressen, datums, etc. worden bij beide op identieke wijze weergegeven.

Werkbladen

Het Excel-bestand bevat 3 werkbladen:

 • Interviews
  In dit werkblad worden alle gegevens van de enquête weergegeven (elke variabele in een kolom en elke vragenlijst in een rij).
 • Code Plan
  Dit werkblad bevat de structuur van de enquête. Per kolom worden de volgende gegevens vermeld: naam of waarde variabele, gegevenstype, vraagvariabele, vraagelement (bv. Meerkeuzevraag), vraagtekst, rijtekst, keuze-/kolomtekst en de verschillende waardes en labels.
  De variabele naam in kolom A van dit werkblad (van boven naar beneden) wordt in rij 1 van het werkblad Interviews in dezelfde volgorde weergegeven (van links naar rechts). U kunt dus dit werkblad gebruiken om vraag en antwoord op te zoeken die horen bij de waarde in het werkblad Interviews.
 • Filters
  In dit werkblad vindt u de bij de gegevensexport gebruikte filters terug.

SPSS-formaat (Professional gebruiker)

Het bestand met ruwe gegevens voor het statistieksoftwarepakket SPSS is volledig gelabeld. Dit houdt in dat de vraagtekst en de labels van de keuzes rechtstreeks uit de enquête gehaald worden, binnen de gegevensstructuur.

Missings afhankelijk van outputformaat

Er zijn verschillende redenen waarom een respondent een vraag niet beantwoordt. De volgende tabel toont de verschillende weergaven van missings (gemiste antwoorden), afhankelijk van het outputformaat:

 Respondent zag vraag maar antwoordde nietRespondent zag vraag en koos N/A-optieRespondent heeft vraag niet gezien vanwege filterconditieRespondent heeft vraag niet gezien vanwege interview drop out
ConditieAls de vraag NIET verplicht isAls N/A als keuzeoptie is geselecteerd bij het maken van een enquête  
MS Excel Lege cel#N/ALege celLege cel
SPSSLege cel
(systeem ontbreekt)
9999999
(gebruiker ontbreekt)
8888888
(gebruiker ontbreekt)
Lege cel (systeem ontbreekt)
APINiets99999998888888Niet aanwezig

Updated on June 23, 2023

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer