Waarde: Afronden op decimalen

Voor het afronden van aantallen en bedragen op 0, 1 of 2 decimalen kunt u van de round(var, x) functionaliteit gebruik maken, waarbij ‘var’ voor een willekeurig gekozen variabele naam EN ‘x’ voor het aantal decimalen staat.

Voor het afronden van een in een open vraag opgegeven waarde dient u de volgende elementen in te richten:

  • Een open vraag (vraagcode: q1) waarin een waarde met of zonder decimalen kan worden ingevoerd. Antwoordgegevenstype: Gebroken getal & Formaat tekstveld: Klein.
  • Een waardetoewijzing met een gebruikersgedefinieerde variabele naam, bv. round1. Bij Data type selecteert u de variabele Gebroken getal. In het tekstvak Is gelijk aan de volgende term: geeft u daarna de formule op: round(q1, 0) of round(q1, 1) of round(q1, 2). De in de open vraag opgegeven waarde wordt dan, afhankelijk van de gedefinieerde formule, op 0, 1 of 2 decimalen afgerond. Bij de instelling Uitvoeren selecteert u tot slot de optie Altijd (onmiddellijk na elke wijziging in een betrokken variabele). Deze waardetoewijzing kan VOOR de open vraag worden ingevoegd.
  • Een tekstblok (optioneel) waarin u met behulp van variabelen (te selecteren vanaf het RTE-venster) de ingevoerde en afgeronde waarde aan de deelnemer kunt laten zien. In bovenstaand tekstblok ziet u drie afrondingsvariabelen. Dat kan natuurlijk alleen, mits u in de enquête drie waardetoewijzingen voor de open vraag heeft opgenomen.

Bij het opgeven van een waarde in de open vraag van de enquête krijgt een deelnemer dan iets als het volgende te zien:

De door een deelnemer opgegeven waarde 6.458 (hier met een punt i.v.m. de Angelsaksische getalsnotatie) wordt met behulp van de custom placeholders {{custom.round1}} t/m {{custom.round3}} op 0, 1 en 2 decimalen afgerond.

Opmerking: In de ruwe data ziet u de door de deelnemer ingevoerde waarde en de met behulp van de waardetoewijzing berekende afgeronde waarde terug.

Gemiddelde berekenen en afronden

Stel, er wordt in vier periodes van een schooljaar een toets Wiskunde bij alle leerlingen afgenomen. Per periode worden voor elke leerling de cijfers inclusief 1 decimaal vastgelegd. Met behulp van een waardetoewijzing kan er een gemiddelde worden berekend en dit gemiddelde kan weer met behulp van een andere waardetoewijzing op een aantal decimalen (bv. 1) worden afgerond.

Voor de inrichting van dit vraagstuk heeft u de volgende elementen nodig:

  • Vier open vragen (vraagcode: q1 t/m q4) waarin per periode een cijfer met of zonder decimaal kan worden ingevoerd. Deze open vragen kunnen direct onder elkaar in de enquête worden opgenomen. Antwoordgegevenstype: Gebroken getal & Formaat tekstveld: Klein.
  • Een waardetoewijzing met een gebruikersgedefinieerde variabele naam, bv. Average_mark (Gemiddeld cijfer). Bij Data type selecteert u de variabele Gebroken getal. In het tekstvak Is gelijk aan de volgende term: geeft u daarna de formule op: (q1+q2+q3+q4)/4. De in de open vragen q1 t/m q4 ingevoerde cijfers met of zonder decimaal worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 4. Het gemiddelde kan met 3 decimalen worden getoond, bv. (7,1+7,3+5,1+4,4)/4= 5,975. Bij de instelling Uitvoeren selecteert u tot slot de optie Altijd (onmiddellijk na elke wijziging in een betrokken variabele). Deze waardetoewijzing kan NA de open vragen worden ingevoegd.
  • Een waardetoewijzing met een gebruikersgedefinieerde variabele naam, bv. round1. Bij Data type selecteert u de variabele Gebroken getal. In het tekstvak Is gelijk aan de volgende term: geeft u daarna de formule op: round(Average_mark, 1). Het middels de waardetoewijzing Average_mark berekende gemiddelde wordt dan op 1 decimaal afgerond. Bij de instelling Uitvoeren selecteert u tot slot de optie Altijd (onmiddellijk na elke wijziging in een betrokken variabele). Deze waardetoewijzing kan VOOR de open vragen worden geplaatst.
  • Een tekstblok (optioneel) waarin u met behulp van custom variabelen (te selecteren vanaf het RTE-venster) het gemiddelde en afgeronde cijfer aan de deelnemer kunt laten zien. In bovenstaand tekstblok ziet u een variabele voor het berekenen van het gemiddelde en een variabele voor de afronding ervan.

Tijdens de enquête kunnen cijfers in de open vragen worden ingevoerd waarna het gemiddelde en afgeronde gemiddelde zullen worden berekend. Dit ziet er voor een deelnemer dan ongeveer als volgt uit (mits er een tekstblok in de enquête is opgenomen):

Het middels de custom placeholder {{custom.Average_mark}} berekende gemiddelde 5.975 (hier met een punt i.v.m. de Angelsaksische getalsnotatie) wordt met behulp van de custom placeholder {{custom.round1}} op 1 decimaal (6.0) afgerond.

Opmerking: In de ruwe data ziet u niet alleen de bij de vragen q1 t/m q4 ingevoerde cijfers, maar ook het met behulp van een waardetoewijzing berekende gemiddelde en afgeronde cijfer terug.

Updated on May 2, 2023
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?
Please login to your Survalyzer account and use the "Create Support Request" form.
Login to Survalyzer